Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

15. 5. 2024

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi.

Kdo je obchodník s cennými papíry?

Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro český právní pojem obchodník s cennými papíry je broker nebo broker company (brokerská společnost). Z obecné češtiny bychom si zase mohli vypůjčit označení makléř. Zjednodušeně můžeme říci, se hlavní činností OCP je zprostředkovávání obchodů s cennými papíry pro zákazníky – investory. 

Provádět obchody na regulovaných trzích mohou standardně pouze určité (taktéž regulované) osoby. Mezi ně patří vedle bank právě obchodníci s cennými papíry. Výlučně skrze tyto osoby mohou investoři realizovat své investiční operace. Vzhledem k míře zodpovědnosti, která se s touto činností váže podléhají OCP podobně jako banky přísné regulaci. Hlavním tuzemským orgánem dohledu je Česká národní banka.  Ta kontroluje, zda OCP dodržuje jednak právní předpisy, ale také podmínky jemu udělené licence.

Licence obchodníka s cennými papíry

Obchodníkem s cennými papíry se dle českého práva může stát právnická osoba[2], které Česká národní banka udělí příslušné povolení k činnosti (licenci). Licenční řízení může klást na žadatele poměrně vysoké nároky. A to ať už časové, finanční či personální. V obvyklých případech trvá tento proces nejméně jeden rok. Konkrétní délka však závisí na mnoha faktorech od kvality podané žádosti až po aktuální vytíženost příslušných odborů ČNB.

Licenčnímu řízení vedeném před Českou národní bankou se ve svém článku podrobně věnoval Mgr. Ondřej Kučera.

K čemu licence OCP opravňuje? 

Zákon říká, že společnost, která získá licenci OCP má právo poskytovat hlavní investiční služby[3]. To však neplatí bez dalšího. Ve skutečnosti ČNB v licenci přesně uvede, které investiční služby je OCP oprávněn poskytovat a také ve vztahu ke kterým investičním nástrojům tak může činit[4].

Mezi hlavní investiční služby, které obchodníci s cennými papíry nejčastěji poskytují patří[5]

  • provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka; 
  • obchodování s investičními nástroji na vlastní účet OCP; 
  • služba portfolio managementu[6]; nebo
  • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů. 

O investičních službách dle ZPKT si můžete přečíst více v našem samostatném článku.

Jednou ze dvou hlavních specializací KLB Legal je finanční právo a právo kapitálového trhu. „Naše kancelář má za sebou řadu úspěšných licenční řízení, zmínit mohu např. licenční řízení vedené s investiční platformou Portu, které skončilo udělením licence OCP v listopadu 2023. S obchodníky s cennými papíry spolupracujeme i na dlouhodobé bázi, kdy jim pomáháme především s plněním jejich průběžných povinností vůči regulátorovi – České národní bance,“ říká vedoucí advokátka oddělení kapitálového trhu Mgr. Veronika Civínová.  


[1]Dále v textu také jen jako „OCP“.

[2]Konkrétně obchodní společnost v právní formě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti – § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“).

[3]§ 5 odst. 1 ZPKT.

[4]§ 6 odst. 2 ZPKT. 

[5]Výčet hlavních investičních služeb je uveden v § 4 odst. 2 ZPKT.

[6]Portfolio management ZPKT v § 4 odst. 1 písm. d) definuje jako: „obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání“.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...

Mosty mezi kontinenty:  Digitalizace a obchodní právo v Asii a Evropě

Aktualita: Pořádáme League of Lawyers

S hrdostí oznamujeme, že od 29. května do 1. června 2024 budeme hostit prestižní mezinárodní konferenci League of Lawyers v Praze. Tato událost se rychle stává jedním z hlavních milníků v našem kalendáři, ale i v kalendáři dalších kolegů z celého světa. V éře...