DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

9. 2. 2024

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří.

O DIPu jsme na našem webu psali již v červenci 2023, kdy novela zákonů procházela legislativním procesem. Od té doby došlo k několika úpravám, přinášíme proto aktualizované shrnutí.

Co je DIP?

DIP neboli dlouhodobý investiční produkt představuje daňově zvýhodněný režim poskytování investičních služeb. Prakticky se bude jednat o portfolio cenných papírů, o kterém klient rozhodne, že vstoupí do režimu DIP. Okruh investičních nástrojů, které bude možné na DIPu evidovat, je vymezen v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Díky sjednání tohoto DIP režimu může klient čerpat daňové výhody – své vklady si může odečítat ze svého daňového základu v souhrnné výši až 48 tis. Kč ročně. Limit se počítá společně pro příspěvky na doplňkové penzijní spoření, životní pojištění nebo například nové pojištění dlouhodobé péče. Další výhodou je možnost, aby na DIP investora přispíval jeho zaměstnavatel, pro kterého to představuje daňově uznatelný náklad až do výše 50 tis. Kč ročně. Z této částky se také neodvádí zdravotní a sociální pojištění; stejně tak z příspěvku nehradí zaměstnanec daň z příjmů. Naopak se ale investor musí zavázat, že prostředky ze svého DIPu nevybere předtím, že dosáhne 60 let – nejdříve však po 10 letech od založení produktu – tzv. pravidlo 60+10.

Potřeboval bych vybrat DIP dříve. Jde to?

Závisí to na podmínkách, které si nastaví konkrétní poskytovatel DIP. Z pohledu zákona o daních z příjmů klient prostředky vybrat může, ale musí se smířit s tím, že bude povinen zpětně dodanit veškerou daňovou podporu načerpanou za posledních 10 let, které předcházely předčasnému výběru. To znamená, že příslušnou sazbou daně zdaní to, co si odečítal od daně a co mu na DIP přispěl zaměstnavatel.

Kdo bude DIP nabízet?

DIP mohou svým klientům nabídnout tuzemské i zahraniční banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti nebo samosprávné investiční fondy. Poskytovatelé DIP musí myslet na to, že ČNB musí oznámit bez zbytečného odkladu, že s nabízením DIP začali.

Co se stalo s tzv. portfoliovým přístupem ke zdanění výnosů DIPu?

V původním návrhu se počítalo s tím, že veškeré příjmy z prodejů cenných papírů evidovaných na DIP budou osvobozeny od daně. V průběhu projednávání návrhu zákonů v Poslanecké sněmovně byla ale tato forma daňového zvýhodnění zrušena. I tak lze na příjmy z obchodování investičních nástrojů prostřednictvím DIP uplatnit standardní časový nebo hodnotový test (tj. osvobození příjmů do 100.000 Kč).

Mgr. Anna Bezděková

Související články

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

European Green Bond Standard

European Green Bond Standard

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Slovníček finančních pojmů

Slovníček finančních pojmů

K vysvětlení základních pojmů finančního práva, na které se KLB Legal specializuje, jsme pro Vás sestavili krátký slovníček.