Aktualizace prospektu cenných papírů

16. 10. 2023

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Kdy musím aktualizovat prospekt?

Povinnost aktualizovat prospekt cenných papírů vzniká tehdy, pokud po skončení jeho platnosti stále má probíhat veřejná nabídka, tedy zjednodušeně aktivní oslovování investorů s nabídkou investice, mezi něž se počítá i například informace o možnosti koupit cenné papíry na webových stránkách emitenta. Stejně tak je nutné mít platný prospekt v případě, že emitent bude notifikovat vydání nových emisí v rámci nabídkového programu.
Aktualizace prospektu naopak není nutná, pokud již veřejná nabídka proběhla (například v rámci jednorázové veřejné nabídky akcií v rámci IPO – Initial Public Offering nebo při upsání všech dluhopisů) a nadále probíhat nebude.

Co aktualizace obnáší?

V závislosti na typu prospektu a struktuře emitenta budou regulátora zajímat aktuální auditované účetní údaje entity včetně reflexe hospodářského výsledku a dále je nutná revize zejména kapitol prospektu týkajících se popisu podnikání, aktuálních trendů v odvětví, rizik týkajících se cenných papírů a samotného emitenta. Pokud se v mezidobí od posledního schválení udála jakákoli změna na korporátní úrovni, významná událost, spustil se nový projekt nebo emitent provedl významnou investici, je samozřejmě nutné takové novinky náležitě popsat a doplnit do textu.

Jak dlouho aktualizace trvá?

Jedná se zpravidla o méně náročný proces než při schvalování nového prospektu, protože ČNB již vychází z jednou schváleného textu, ale i tak doporučujeme nenechat proces na poslední chvíli, abyste nemuseli dočasně pozastavovat veřejnou nabídku. Samotný audit účetních údajů trvá nějakou dobu a totéž platí o finalizaci všech revidovaných částí prospektu, protože vždy se dají očekávat připomínky ze strany ČNB, které musí být dostatečně vypořádány před opětovným schválením.

Mgr. Ondřej Kučera

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...