Aktualizace prospektu cenných papírů

16. 10. 2023

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Kdy musím aktualizovat prospekt?

Povinnost aktualizovat prospekt cenných papírů vzniká tehdy, pokud po skončení jeho platnosti stále má probíhat veřejná nabídka, tedy zjednodušeně aktivní oslovování investorů s nabídkou investice, mezi něž se počítá i například informace o možnosti koupit cenné papíry na webových stránkách emitenta. Stejně tak je nutné mít platný prospekt v případě, že emitent bude notifikovat vydání nových emisí v rámci nabídkového programu.
Aktualizace prospektu naopak není nutná, pokud již veřejná nabídka proběhla (například v rámci jednorázové veřejné nabídky akcií v rámci IPO – Initial Public Offering nebo při upsání všech dluhopisů) a nadále probíhat nebude.

Co aktualizace obnáší?

V závislosti na typu prospektu a struktuře emitenta budou regulátora zajímat aktuální auditované účetní údaje entity včetně reflexe hospodářského výsledku a dále je nutná revize zejména kapitol prospektu týkajících se popisu podnikání, aktuálních trendů v odvětví, rizik týkajících se cenných papírů a samotného emitenta. Pokud se v mezidobí od posledního schválení udála jakákoli změna na korporátní úrovni, významná událost, spustil se nový projekt nebo emitent provedl významnou investici, je samozřejmě nutné takové novinky náležitě popsat a doplnit do textu.

Jak dlouho aktualizace trvá?

Jedná se zpravidla o méně náročný proces než při schvalování nového prospektu, protože ČNB již vychází z jednou schváleného textu, ale i tak doporučujeme nenechat proces na poslední chvíli, abyste nemuseli dočasně pozastavovat veřejnou nabídku. Samotný audit účetních údajů trvá nějakou dobu a totéž platí o finalizaci všech revidovaných částí prospektu, protože vždy se dají očekávat připomínky ze strany ČNB, které musí být dostatečně vypořádány před opětovným schválením.

Mgr. Ondřej Kučera

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...