Založení private equity fondu – v 5 krocích

14. 3. 2019

Jak založit fond v České republice? Jak dlouho trvá založit fond, čím začít a a co je k tomu potřeba? Projdeme spolu celým procesem krok za krokem.

Často se setkáváme s investory, kteří mají investiční projekt nebo zatím jen nápad a rádi by přibrali další investory. Ideální cestou je založit private equity fond. Naši klienti bývají překvapeni, že to může být docela jednoduché a že mají poměrně širokou škálu možností i u nás v České republice

1. Vyberete si typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů, nebo jiný?

První věc, kterou spolu budeme při zakládání fondu řešit, je typ fondu.

V České republice existuje hned několik typů fondů vhodných pro private equity. Soukromé fondy je proto dobré zakládat vždy na míru podle přání jejich zakladatele. V úvahu přichází například svěřenský fond nebo „minifond“ podle § 15 ZISIF (o těch bude náš další článek).

Základní volba je ale investiční fond určený pro kvalifikované investory (druhy investičních fondů shrnuje naše infografika). Právě fondům kvalifikovaných investorů se budeme věnovat podrobněji na následujících řádcích.

Existují dva základní druhy fondů kvalifikovaných investorů: fond nesamosprávný a samosprávný.

Nesamosprávný investiční fond je vlastně „balík peněz“ spravovaný licencovanou investiční společností. Založení takového fondu je obvykle rychlejší a levnější, ale významně omezuje právo zakladatele (který fond vymyslel) ovlivňovat fungování fondu. Za činnost investičního fondu totiž v takovém případě odpovídá právě investiční společnost, která fond spravuje.

Samosprávný investiční fond oproti tomu existuje sám za sebe. Má vlastní vedení a orgány. Jeho založení je oproti nesamosprávnému fondu náročnější, jeho správa je ale plně pod kontrolou zakladatele nebo jím zvoleného managementu.

Výhody a nevýhody různých typů fondů spolu probereme hned na začátku. Až najdeme ideální řešení, čeká nás oslovení „pomocníků“.

2. Oslovíme pomocníky: Depozitář, investiční společnost a další

Investiční fondy – včetně fondů kvalifikovaných investorů – mají povinnost spolupracovat s depozitářem. Depozitář je osoba s příslušným povolením České národní banky (obvykle to jsou banky). Depozitář chrání majetek fondu před zpronevěrou: vede evidence, provádí převody a úschovu majetku. Výběr depozitáře je proto klíčový a je nutné s ním začít velmi brzy. Hlavními kritérii při výběru jsou obvykle cena, důvěryhodnost a flexibilita.

Nesamosprávné fondy potřebují ke své existenci také obhospodařovatele, tedy investiční společnost. Ke zdárnému fungování investičního fondu je dobré si s výběrem dát práci a najít opravdového parťáka, se kterým se vám bude dobře spolupracovat.

samosprávného fondu výběr obhospodařovatele odpadá, protože si budete fond spravovat interně. Pobavíme se ale o tom, které činnosti chcete provádět sami a které outsourcujeme. Pobavíme se o výkonu administrativních činností, compliance nebo třeba risk managementu. Rozhodnete se, zda (i) si vše zajistíte sami, (ii) outsourcujete pouze některé činnosti, nebo (iii) uzavřete smlouvu s vybraným administrátorem na kompletní zajištění téměř všech back-office činností a soustředíte se pouze na investování. Administrátorem může být licencovaná investiční společnost.

S komunikací s protistranami máme rozsáhlé zkušenosti: budeme vám při výběru i oslovení spolupracovníků co nejvíce nápomocni.

Když je připravena síť spolupracovníků, čeká nás trocha papírování.

3. Příprava dokumentace

Rozsah takového papírování závisí opět na tom, jestli je fond nesamosprávný, nebo samosprávný.

U obou typů fondů budou potřeba zejména:

  • stanovy nové právnické osoby (typicky SICAV – druh akciové společnosti vydávající investiční akcie)
  • statut budoucího fondu – klíčový dokument s detaily o fungování fondu
  • smlouva s depozitářem

Samosprávné fondy to pak mají složitější, protože fungují samy za sebe. V rámci řízení předkládají například:

  • vnitřní předpisy (o výkonu compliance, o řízení rizik, …)
  • organizační strukturu, která musí zvládnout pokrýt výkon všech činností fondu
  • doklady k posouzení důvěryhodnosti vedoucích či ovládajících osob

Po nasbírání všech potřebných dokumentů předstoupíme před oddělení licenčních řízení České národní banky.

4. Řízení před ČNB

Nesamosprávné fondy se před ČNB moc „nezapotí“. České národní bance se podá pouze zjednodušená žádost o zápis do příslušného seznamu, přičemž celé řízení trvá pouze několik dní.

Samosprávný fond čeká standardní licenční řízení, jehož délka závisí na složitosti fondu. Celý proces by měl ze zákona proběhnout do 3 měsíců, ale v případě výtek ze strany regulátora se může protáhnout.

Konec řízení je zároveň koncem přípravných prací – vzniká licencovaný investiční fond.

5. Fungující fond

Prošli jsme celým procesem od výběru fondu až po jeho vstup v život. Teď už zbývá „jenom“ získat peníze od investorů a začít úspěšně podnikat!

Na nás se můžete kdykoli opět obrátit – tentokrát třeba v oblasti compliance.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...