Veřejnost nově: Komu lze podle ČNB nyní nabízet produkty?

11. 12. 2018

Česká národní banka začala v letošním roce modifikovat pojem „veřejnost“. To by samo o sobě nebylo nic převratného – kdyby se ovšem pojem veřejnost nedotýkal možnosti nabízení produktů a kdyby v novém vymezení nefiguroval počet 20 osob (místo dřívějších 150). Na co se tedy ČNB nově zaměřuje?

Koho se vymezení veřejnosti týká?

Aspoň okrajově každého, kdo působí na kapitálovém trhu. Nová definice se totiž aplikuje na celý finanční trh bez rozdílu.

Zajímavá je ovšem zejména pro podnikatele, jejichž produkty nemohou být nabízeny veřejně. Dopadá tak zejména na provozovatele „fondů“ zřízených podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF – tedy na správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním.

Jak nové vymezení veřejnosti zní?

„Za veřejnost pro účely předpisů na finančním trhu považuje ČNB okruh osob, který přesahuje počet 20 osob a nezahrnuje osoby, které lze považovat za dostatečně kvalifikované, typicky

(a) v případě investic

a. ty, které prohlašuje za kvalifikované investory zákon a

b. ty, které pravděpodobně mohou investovat více než ekvivalent 125 000 EUR a u kterých lze očekávat porozumění rizikům

(vynecháno – vymezení pro bankovnictví).

Pokud kritérium 20 osob neplyne z textu zákona přímo (§ 295a ZISIF), uplatní se jen podpůrně. V praxi je ale nepravděpodobné, že by počet více než 20 osob byl s příjemcem prostředků propojen takovými vazbami, které by vylučovaly jejich posouzení jako širšího okruhu osob a tedy veřejnosti. ČNB bude proto postupovat podle tohoto výkladu vždy, pokud právní předpisy nestanoví výslovně jinak.“2)

Co se mění oproti minulosti?

ČNB byla v minulosti podstatně liberálnější:1)

< 10 osobNeveřejné nabízení.
10 – 150 osobNeveřejné nabízení, pokud je přítomna užší vazba (rodina, přátelé, blízcí obchodní partneři).
> 150 osobVeřejné nabízení.
Vedle výše uvedeného bylo možné (neomezeně) nabízet těmto kvalifikovaným investorům:
– Finanční instituce
– Největší obchodní společnosti
– Profesionální zákazníci obchodníků s cennými papíry
– Jiné osoby, pokud písemně prohlásí, že mají zkušenosti s cennými papíry, a pokud jsou zároveň schopné a ochotné investovat aspoň 1 milion Kč (toto nelze s jistotou zjistit dopředu, proto se vyžaduje „pouze“ vysoká pravděpodobnost)

Jak ale Česká národní banka vymezuje veřejné nabízení nyní?2)

< 20 osobNeveřejné nabízení, pokud je přítomna užší vazba (jasná a úzká vazba na příjemce – nestačí běžný obchodní vztah ani postavení zaměstnance či člena sdružení).
> 20 osobVeřejné nabízení (kromě zcela výjimečných případů, kdy existuje prokazatelná silná vazba na příjemce).
Vedle výše uvedeného je možné (neomezeně) nabízet těmto kvalifikovaným investorům:
– Finanční instituce
– Největší obchodní společnosti
– Osoby, jejichž investice může pravděpodobně přesahovat ekvivalent 125 000 EUR a u kterých lze předpokládat znalost rizik spojených s investováním (toto nelze s jistotou zjistit dopředu proto se vyžaduje „pouze“ vysoká pravděpodobnost)
– ? Profesionální zákazníci na žádost ? – ČNB se nevyjadřuje k postavení osob, které podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu splnily určená kritéria a prohlásily, že jsou profesionálními zákazníky

Je u „neveřejných“ produktů vůbec možná reklama?

Česká národní banka chápe jako nabízení veřejnosti jakékoli adresné či neadresné oslovení širšího okruhu osob. Zároveň ale uznává, že i „neveřejné“ produkty by mělo být možné marketingově propagovat vůči osobám, které se investory stát mohou – tedy kvalifikovaným investorům.

Jinak řečeno, reklama je možná, ale musí být zřejmé, že se obsažená nabídka vztahuje pouze na kvalifikované investory. Nabídka tedy může být veřejnosti dostupná (např. veřejnost uvidí internetovou reklamu), ale nesmí být veřejnosti určená (tj. „běžný“ člověk nebo společnost nemohou nabídku přijmout).

Omezení nabídky na kvalifikované investory musí být dostatečně prokazatelné. Zejména by mělo být obsaženo v textu nabídky. Zároveň je vhodné ladit celkový koncept reklamy tak, aby cílila právě na kvalifikované investory.

Jaké je uplatnění pravidel v praxi?

Ačkoli ČNB vydala nová pravidla pro nabízení koncem dubna 2018, v praxi je začala aplikovat již v průběhu roku 2017, a to i pro nabízení proběhlé na přelomu let 2015/2016. Pokuta v rámci prvního případu činila 500 000 Kč a byla udělena za nabídku 36 retailistům.3) Tento postup je přinejmenším diskutabilní a ukazuje zásadní zpřísnění politiky České národní banky ve vztahu k vehiklům fungujícím podle § 15 ZISIF.

Pro nové nabídky a reklamy je proto nutné se novým – striktním – vymezením veřejnosti řídit. Co se týká nabízení provedeného v minulosti, doporučujeme se v pochybnostech poradit s právním zástupcem a promyslet další vhodný postup.

Související články

Slovníček finančních pojmů

Slovníček finančních pojmů

K vysvětlení základních pojmů finančního práva, na které se KLB Legal specializuje, jsme pro Vás sestavili krátký slovníček.

Regulace kapitálového trhu: Základní principy

Regulace kapitálového trhu: Základní principy

Poslední dekáda probíhá na kapitálovém trhu ve znamená chrlení nových právních předpisů. Zejména evropský zákonodárce neponechává nic náhodě a zásobuje nás průběžně stovkami stran nových pravidel.

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Úprava samosprávného investičního fondu je součástí našeho právního řádu již od roku 2013, stala se jí přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).