Úpadek společnosti Diversity Capital a.s.

10. 7. 2024

Insolvenční řízení se společností Diversity Capital, a.s. vedené u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou MSPH 57 INS 12424/2023 bylo zahájeno na základě věřitelského insolvenčního návrhu dne 8. 8. 2023.

Usnesením ze dne 7. 6. 2024 rozhodl Městský soud v Praze o úpadku společnosti Diversity Capital, a.s. (zde). Insolvenčním správcem ustanovil soud společnost Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s.

Společnost Diversity Capital a.s. opakovaně nereagovala na výzvy soudu k předložení podkladů. Ve věci byla postupně nařízena dvě soudní jednání (dne 24. 4. 2024 a dne 20. 5. 2024), na která byl jediný člen správní rady společnosti předvolán, a byla mu tak dána možnost se k věci vyjádřit. Ani jednoho soudního jednání se však za společnost Diversity Capital a.s. nikdo nezúčastnil. Předvolaný člen správní rady naopak opakovaně omlouval svou nepřítomnost na jednání a požadoval odročení. Soud od společnosti ani přes výzvu neobdržel její písemné vyjádření ke skutečnostem uvedeným v insolvenčním návrhu.

S ohledem na okolnosti případu insolvenční soud uzavřel, že má za splněné zákonné podmínky a vydal rozhodnutí o úpadku.

Poškození investoři mohou přihlásit své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi Diversity Capital, a.s. ve dvouměsíční propadné lhůtě, která skončí ve středu dne 7. 8. 2024.  Přezkumné jednání následované schůzí věřitelů je nařízeno na 19. 9. 2024.

Dlužník se proti rozhodnutí o úpadku odvolal, avšak bez detailního odůvodnění; doplnění odvolání prozatím nebylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno. O odvolání bude rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Pokud máte zájem o právní zastoupení v tomto insolvenčním řízení, neváhejte se na nás obrátit a napište nám na emailovou adresu: info@klblegal.cz.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...