Trh START a role právních poradců

13. 4. 2022

V současné době již nejsou na burze pouze velké korporace, ale vstupují na ní i společnosti menší a střední označované jako SME = small and medium enterprises. Jaké možnosti v tomto směru nabízí Burza cenných papírů Praha shrnuje tento článek.

Co je to trh START a jaké jsou jeho výhody

START Market neboli trh START funguje v rámci pražské burzy od roku 2017 a pro firmy s hodnotou od 100 milionů Kč (takový je minimální limit trhu) dozajista představuje zajímavou příležitost, jak získat kapitál potřebný pro další rozvoj svého podnikání. Vzrůstající popularita této formy financování je při pohledu na trh START jasně patrná. Jednou z úspěšných IPO (Initial Public Offering – primární emise akcií) byla také emise akcií společnosti Pilulka Lékárny a.s. na jejíž realizaci se v roli autorizovaného právního poradce podílela naše advokátní kancelář.
Nespornou výhodou pro společnost, která tímto způsobem vstupuje na burzu je také s emisí spojená propagace celého projektu. Dvakrát do roka pořádá burza akci zvanou START Day, kde emitenti prezentují své tituly s cílem zaujmout investory.
Podmínkami pro vstup na trh START jsou mimo již zmíněné minimální hodnoty společnosti také vyhovující právní forma (akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem v ČR) a zaknihovaná podoba akcií.

Úloha kvalifikovaných poradců při IPO

Skutečnost, že trh START není regulovaným trhem zvýrazňuje roli odborných poradců, kteří jsou emitentovi v průběhu celého procesu (případně i po něm) nápomocni. Emitent musí mít, jak vyplývá z burzovních pravidel alespoň dva takové poradce – autorizovaného analytika a autorizovaného právního poradce. Při výběru těchto osob musí emitent vycházet striktně ze seznamu, jež vede burza.
Funkci autorizovaného analytika, jenž pro emitenta vypracovává analytickou zprávu nyní nechme stranou a věnujme se námi bližší roli právního poradce.
Prvním velkým úkolem pro autorizovaného právního poradce je provedení právního due deligence společnosti, jež představuje nutnou podmínku pro vstup na trh START. Základní strukturu právní prověrky v příloze burzovních podmínek. Obsah prověrky je analogický k prospektu kapitálových cenných papírů, věnuje se například struktuře společnosti, kapitálovým zdrojům, významným smlouvám či rizikovým faktorům emitenta.
Dalšími úkoly mohou být změna právní formy, je-li nutná (nejčastěji půjde o přeměnu z s.r.o. na akciovou společnost), úprava základního kapitálu, vymezení jednotlivých typů akcií ve stanovách a poté také zaknihování akcií ve spolupráci s Centrálním depozitářem cenných papírů.

Příprava a schválení prospektu

Nejdůležitější úlohou právního poradce je vyhotovení prospektu akcií a na to navazující interakce s ČNB v procesu jeho schválení. Trh START není regulovaným trhem, povinnost vyhotovit prospekt zde vychází z evropských předpisů, které jej v případě veřejné nabídky akcií vyžadují.
Rozsah prospektu se odvíjí od velikosti společnosti, menší a středně velké podniky si vystačí s kratší formou prospektu – tzv. Unijní prospekt pro růst, u velkých společností je naopak vyžadován prospekt podrobnější.
Práce na prospektu trvá přibližně 2-3 měsíce a je spojena především s transparentností a otevřením se emitenta investorům. Součástí tohoto obsáhlého informačního dokumentu jsou i auditované účetní údaje emitenta, přesný popis podnikání emitenta, analýzy trhů nebo aktuální trendy v sektoru.
Před začátkem veřejné nabídky pak musí být prospekt schválen Českou národní bankou.

Přijetí na trh a zahájení obchodování

Po skončení realizační fáze, tady s dokončením všech potřebných dokumentů a podkladů podá emitent žádost o přijetí akcií k obchodování na trhu START. Po vyhovění žádosti následuje dohodnuté období veřejné nabídky akcií.
Samotné veřejné nabízení zaknihovaných akcií probíhá v elektronickém systému START-Veřejná nabídka, jenž burza za tímto účelem emitentům pronajímá. Po uzavření upisovacího okna je rozhodnutím valné hromady emitenta a za asistence notáře typicky určen konečný objem nově upsaných akcií a jejich minimální upisovací cena. Následně je proveden zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku a dochází k vypořádání transakce.
A konečně dochází také k zahájení obchodování na trhu START. I poté však emitentovi zůstává informační povinnost a mnohdy také zvažuje další veřejnou nabídku, role právního poradce tak zůstává stále aktuální.

Související články

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Cenné papíry a jejich podoby

Cenné papíry a jejich podoby

Paragraf 514 občanského zákoníku definuje cenný papír jako "listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést". Zjednodušeně řečeno jsou cenné papíry investičními nástroji, které využívají...

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.