Tipařství prošlo v roce 2020 výraznou změnou

12. 1. 2021

Tipaři působí na finančním trhu dlouhodobě, 1. květen 2020 pro ně ale přinesl změnu, kterou by měli vzít při své činnosti v potaz. Pojďme se tedy podívat, co se přesně změnilo ve vztahu k jejich aktivitám a postavení na trhu.

Jak shrnuje důvodová zpráva k novele ZPKT, na trhu lze identifikovat činnosti jako právě tipařství, která mají některé materiální znaky zprostředkování, nejsou však pro ně v současnosti oproti jiným sektorům vyžadována povolení nebo registrace u ČNB. Tato činnost není vždy investiční službou, a nemusí tedy podléhat ani povinnosti disponovat příslušným oprávněním k poskytování investičních služeb, ačkoliv s poskytováním investičních služeb úzce souvisí. Poskytovatelé investiční služby přijímání a předávání pokynů jsou sice oprávněni rovněž ke zprostředkování obchodů s investičními nástroji (viz § 4 odst. 4 ZPKT), avšak pro činnosti zprostředkování na kapitálovém trhu nelze bez dalšího dovodit nezbytnost získání oprávnění k poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů a povinnost řídit se s tím souvisejícími pravidly.

Kdo jsou tipaři?

Tzv. tipařství spočívá, v souladu s dlouhodobým výkladem orgánu dohledu uplatňovaným napříč celým finančním trhem, v obecném zjišťování možného zájmu zákazníka o případné zprostředkování nejčastěji neinvestičních produktů jako je například pojištění (ale lze také investiční produkty) a následném předáním kontaktu na zákazníka („tipu“) osobě, která je oprávněna produkt s klientem sjednat, typicky samostatnému zprostředkovateli nebo jejich vázanému zástupci. Zde by činnost tipaře měla skončit, protože součástí jeho aktivity již nesmí být jakákoli forma ovlivňování zákazníka ve prospěch sjednání, změny nebo ukončení finančního produktu. Tipaři by si nyní měli dát pozor na nové znění příslušných ustanovení ZPKT, které se změnilo v květnu roku 2020.

Investiční zprostředkovatelé vs. tipaři

Aktuální znění ZPKT zaznamenalo doplnění § 2 odst. 1 o písmeno y), které obsahuje zpřesnění definice investičního zprostředkování – nyní se zprostředkováním obchodů s investičními nástroji rozumí činnost vykonávaná podnikatelským způsobem spočívající v:

  1. nabízení možnosti sjednat obchod s investičními nástroji nebo poskytnout investiční službu jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
  2. předkládání návrhů na sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka,
  3. provádění přípravných prací směřujících ke sjednání obchodu s investičními nástroji nebo poskytnutí investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání takového obchodu nebo služby,
  4. sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo sjednávání poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka, nebo
  5. pomoci při výkonu práv a plnění povinností při sjednávání obchodu s investičními nástroji nebo při poskytování investiční služby jménem poskytovatele investičních služeb nebo jménem zákazníka.

Další vývoj?

Toto znění tedy opět ukrojilo část prostoru, ve kterém se tipaři mohou legálně pohybovat. Záměr normotvůrců sleduje spíše restriktivní trend, který pole působnosti tipařů zužuje. Jejich činnost by i nadále měla být posuzována materiálně, tedy podle pravého obsahu konkrétní činnosti, a nikoli podle ujednání ve smlouvě. K vymezení hranice mezi tipařstvím a zprostředkováním v souvislosti s pojištěním se ČNB vyjadřovala v FAQ již téměř před téměř deseti lety. Stane se nyní situace v důsledku novely opět o něco nejasnější a nejistější? V případě zájmu o poradenství v oblasti zprostředkování se neváhejte obrátit na KLB Legal.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...