Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

9. 10. 2023

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu1), jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Prospekt

Nařízení o prospektu zakládá povinnost emitenta uveřejnit při veřejné nabídce cenných papírů prospekt, tedy dokument obsahující údaje o emitentovi a jím nabízeném cenném papíru. Informacemi obsaženými v prospektu jsou například rizika selhání emitenta a rizika spojená s investováním do jeho emise, ale i další skutečnosti nezbytné pro dostatečnou informovanost veřejnosti. Lze tedy říci, že prospekt primárně slouží k ochraně investora jakožto slabší strany vystupující na finančním trhu.
Z povinnosti zveřejnit prospekt existuje několik výjimek. Důležitým případem, ve kterém se neuplatní obecné pravidlo uveřejnění prospektu je situace, kdy nabídka cenných papírů cílí pouze na kvalifikované investory. Ve zmíněném stanovisku ČNB upřesnila aplikaci dalších dvou v praxi častých výjimek. Jedná se o tzv výjimku „de minimis“ podle čl. 1 odst. 3 a výjimku podle čl. 1 odst. 4 písm. b) nařízení o prospektu.

Sčítání emisí jediného emitenta

Výjimka „de minimis“ říká, že se nařízení o prospektu nevztahuje na emitenta, který za období dvanácti měsíců učiní nabídku cenných papírů s celkovou hodnotou protiplnění v EU nižší než 1 000 000 EUR. Podle dřívějšího stanoviska ČNB o sčítání emisí jednoho emitenta z roku 2019 je tato výjimka určena pro emitenty působící na kapitálovém trhu jen „okrajově“. Aby se předešlo obcházení tohoto pravidla rozdělením jedné emise do několika jiných emisí, z nichž žádná by nepřekročila stanovený limit, je nutné sčítat hodnotu všech nabídek učiněných veřejně jedním emitentem.
Obdobně se sčítají nabídky také v kontextu výjimky plynoucí z čl. 1 odst. 4 písm. b) nařízení o prospektu. Podle tohoto ustanovení není emitent povinen uveřejnit prospekt, pokud je jeho nabídka cenných papíru určena méně než 150 adresátům, kteří zároveň nejsou kvalifikovanými investory. Pokud by se počet adresátů totožných emisí nesčítal, bylo by i tuto výjimku možné zneužít více nabídkami podobně jako v prvním případě. Již podle stanoviska z roku 2019 je nutné do limitu počítat všechny cenné papíry emitenta vykazující tzv. jednotící prvky. Těmi jsou stejný druh cenného papíru, úzká časová souvislost mezi jednotlivými nabídkami, zaměnitelnost cenných papírů z pohledu investora a neexistence ekonomického důvodu pro vydání cenných papírů ve více emisích.

Sčítání emisí více emitentů v rámci podnikatelského uskupení

Ve stanovisku z letošního roku ČNB navazuje na výše uvedené závěry a aplikuje je na případ nabídky emisí cenných papírů více emitenty pocházejícími z jednoho podnikatelského uskupení. I v tomto případě se uplatní pravidlo sčítání podobných emisí, tedy těch naplňujících uvedené jednotící prvky. Zejména pak ČNB zmiňuje prvek zaměnitelnosti jednotlivých emisí, který spatřuje v riziku selhání sdíleném mezi jednotlivými emitenty v rámci podnikatelského uskupení. Přesněji, pokud by bylo uskupení propojeno do té míry, že problémy jednoho emitenta budou způsobilé ohrozit ostatní, nesl by investor stejné riziko při nákupu cenných papírů od kteréhokoliv z těchto emitentů.

Závěr

Česká národní banka poskytuje v obou stanoviskách týkajících se sčítání emisí konzistentní výklad čl. 1 odst. 3 a čl. 1 odst. 4 písm. b) nařízení o prospektu. Sčítání emisí na základě jednotících prvků je postup, kterým chce ČNB zamezit vyhýbání se povinnosti informovat investora, a jeví se jako nezbytné pro naplnění smyslu a účelu tohoto nařízení, kterým je mimo jiné pravě ochrana investora na kapitálovém trhu.

_____________________________________________________________________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129

David Eyem

Související články

Aktualita: Pořádáme League of Lawyers

Aktualita: Pořádáme League of Lawyers

S hrdostí oznamujeme, že od 29. května do 1. června 2024 budeme hostit prestižní mezinárodní konferenci League of Lawyers v Praze. Tato událost se rychle stává jedním z hlavních milníků v našem kalendáři, ale i v kalendáři dalších kolegů z celého světa. V éře...

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Byli jsme u růstu start-upu Portu. Progresivní investiční platformy, která se za dobu své existence etablovala v jedničku na trhu a získala si důvěru více než dvou set tisíc lidí. WOOD & Company, investiční skupina s více než 30letou tradicí vložila  před 6 lety...

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Právo na otevření bankovního účtu také pro podnikatele s kryptoměnami?

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...