SFDR v kostce: Které povinnosti musíme plnit?

21. 2. 2023

Nařízení SFDR bylo schváleno před více než 3 lety. Ale jak to u evropských regulací bývá, účinnost jednotlivých ustanovení přichází postupně a nastává lehký zmatek. Jaké povinnosti tedy musí finanční instituce plnit?

Co je SFDR?

SFDR1) je nařízení EU č. 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Je součástí aktivit EU v oblasti udržitelného rozvoje navazující na Cíle udržitelného rozvoje, které mají členské státy OSN naplnit do roku 2030, a navazující Pařížskou dohodu z roku 2016 přijatou v OSN.

Proč máme SFDR?

Deklarovaným cílem nařízení je mobilizovat kapitál ve směru boje proti změně klimatu a souvisejícím problémům. Nařízení se snaží tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím zveřejňování informací o udržitelnosti ze strany finančních institucí a vzhledem k tomu, že podobná opatření zvažují také americký, hongkongský či indický regulátor, zdá se, že jsme na začátku významného globálního úsilí o zvýšení transparentnosti udržitelnosti finančních produktů, zabránění greenwashingu2) a umožnění investorům porovnávat produkty na základě jejich rizika udržitelnosti a na základě svých preferencí.

Kdo má povinnosti podle SFDR?

Většinu povinností musí plnit účastníci finančního trhu3). Patří mezi ně zejména správci fondů (včetně tzv. minifondů dle § 15 ZISIF4)), regulované entity poskytující portfolio management či pojišťovny poskytující produkty s investiční složkou. Regulace dopadá také na finanční poradce, kteří poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou5).
Nařízení se naopak nevztahuje na finanční poradce (zprostředkovatele pojistných produktů s investiční složkou ani investiční podniky, které poskytují investiční poradenství), pokud zaměstnávají méně než tři osoby6).

Jaké povinnosti SFDR stanoví?

SFDR stanoví tři hlavní skupiny povinností:

 1. Transparentnost politik v oblasti udržitelnostních rizik7)
  Spočívá ve zveřejňování informací o politikách integrace udržitelnostních rizik do procesů investičního rozhodování povinných osob.
  Účastníci finančního trhu buď deklarují zohledňování rizik a informují o politice náležité péče ve vztahu k nim, nebo tato rizika nezohledňují a informují o důvodech a případném úmyslu zohledňovat je do budoucna.
 2. Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost8)
  Na úrovni povinných osob a jejich produktů zavazuje ke zveřejnění, zda jsou brány v potaz nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.
  Pokud jsou tyto dopady zvažovány, je uvedena prioritizace a popis hlavních nepříznivých dopadů, informace o příslušných ukazatelích a údaj, zda je dodržován kodex odpovědného chování pro podniky a mezinárodně uznávané standardy pro postupy náležité péče a podávání zpráv stanovené Pařížskou dohodou9).
  Podle principu „comply or explain“ musí povinné osoby v případě nezohlednění dopadů vysvětlit, proč rizika nezohledňují, případně je nepovažují za relevantní10); možnost takového opt-outu nicméně nemají povinné osoby s více než 500 zaměstnanci, které musí informace o zohledňování nepříznivých dopadů zveřejnit bezpodmínečně11).
 3. Transparentnost udržitelnostních rizik12)
  Promítá se do politiky odměňování povinných osob, klasifikace produktů a do předsmluvních informací.
  V rámci informací před uzavřením smlouvy musí být zveřejněny i informace o prosazování environmentálních a sociálních vlastností, pokud taková kritéria produkt splňuje13). Předsmluvní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách14) povinné osoby a jsou součástí pravidelných zpráv (např. výroční zprávy)15). Platí, že jakákoli marketingová sdělení nesmí být v rozporu s informacemi zveřejňovanými podle SFDR16).

Závěr

Z příkladů již zveřejňovaných informací podle SFDR ze zahraničí se nelze ubránit dojmu, že se regulace v současném znění takříkajíc netrefila zrovna do černého. Povinné osoby nejsou motivovány k používání ekologického označení produktů a často využívají řešení, kdy místo složitého posuzování udržitelnostních rizik produktů volí cestu nejmenšího odporu a na webu nabízejí velmi vágní informace, které uvědomělé investory jen těžko uspokojí, nebo je nezveřejní vůbec, čímž na zařazení mezi udržitelné produkty rezignují. Uvidíme, zda Evropská komise v rámci povinného vyhodnocení nařízení17) nezváží změnu povinností a formát uveřejňování informací.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1) Sustainable Finance Disclosure Regulation.
2) Termín anglického původu složený z termínů „green“ a „whitewashing“; jedná se o nepodloženou či zavádějící informaci šířenou společností za účelem prezentovat sebe a své produkty jako environmentálně prospěšné a pozitivní.
3) Čl. 2 odst. 1 SFDR.
4) Osoby zapsané v seznamu ČNB podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
5) Čl. 2 odst. 11 písm. a) SFDR.
6) Čl. 17 SFDR.
7) Čl. 3 SFDR.
8) Čl. 4 a 7 SFDR.
9) Čl. 4 odst. 2 SFDR.
10) Čl. 4 odst. 1 písm. b) SFDR.
11) Čl. 4 odst. 3 SFDR.
12) Čl. 5, 6, 8 a 9 SFDR.
13) Čl. 8 SFDR.
14) Čl. 10 SFDR.
15) Čl. 11 SFDR.
16) Čl. 13 SFDR.
17) Čl. 19 SFDR.

Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...