Sberbank – náhrady z pojištění vkladů

9. 3. 2022

Následkem významného odlivu peněžních prostředků klienty Sberbank CZ z jejich účtů vedených u této banky došlo ke zhoršení likviditní situace banky a Česká národní banka tak zahájila první kroky k odejmutí bankovní licence. Začátkem procesu bylo předběžné opatření vydané ČNB, kterým bylo Sberbank CZ zamezeno jakékoli nakládání s aktivy a pasivy a dále oznámení ČNB, učiněné vůči Garančnímu systému finančního trhu, o neschopnosti Sberbank CZ dostát svým smluvním i zákonným závazkům, učiněné v pondělí 28. února 2022 (rozhodný den pro vyplácení náhrady vkladů).

Na základě tohoto oznámení mohou být klientům Sberbank CZ vypláceny náhrady ze systému pojištění vkladů. Toto vyplácení začne 9. března a limit je zákonem stanoven na 100.000 eur (což v rozhodný den činilo necelých 2.5 milionů Kč).

Jedinou výjimkou, kdy může být náhrada zvýšena až na 200.000 eur (tedy necelých 5 milionů Kč), jsou případy, kdy byl na klientský účet připsán tzv. dočasně vysoký zůstatek, a to v souvislosti se situacemi, jako je například úhrada kupní ceny z prodeje nemovitosti, výplata pojistného plnění, náhrady újmy způsobené trestným činem nebo třeba i výplata odstupného podle zákoníku práce. Další podmínkou je, že tato částka byla na účet připsána nejdříve 28. listopadu 2021 (tedy tři měsíce před rozhodným dnem). Splňuje-li vkladatel tyto podmínky, může podat žádost o zvýšenou náhradu, ke které musí být připojeny zákonem požadované dokumenty k prokázání vzniku nároku na výplatu zvýšen náhrady. Bližší podmínky podávání žádostí budou zveřejněny na webových stránkách Garančního sytému.

Problém nastává, když byl na účet připsán obnos přesahující zmíněných pět milionů. Má-li tak klient na svém účtu u Sberbank CZ uloženou částku vyšší, než je zákonný limit pojištění vkladů, bude muset pro vymožení svých peněz zde uložených počkat na likvidaci banky. K likvidaci však bude moci dojít až po dokončení řízení u ČNB o odejmutí bankovní licence, které může trvat několik měsíců. Následné zpeněžení prostředků a jejich vrácení oprávněným v rámci likvidace společnosti bude trvat dalších pár let. Po zahájení likvidace bude klient muset přihlásit svou pohledávku vůči bance likvidátorovi. Ani ti, kteří mají u Sberbank CZ uloženy peníze v advokátní úschově, nedostanou výjimku nad rámec zákonného limitu pojištění vkladů a mohou své pohledávky vymáhat až ve zmíněné likvidaci.

Máte-li i Vy u Sberbank CZ uloženy své peníze, neváhejte se nás obrátit. Pomůžeme Vám při vymáhání Vašich nároků vůči této bance.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Q&A Sberbank

Q&A Sberbank

Banka Sberbank končí v důsledku protiruských sankcí se svými podnikatelskými aktivitami v Evropě, u nás Česká národní banka („ČNB“) jako regulátor zmrazila veškeré aktivity banky a zahájila s ní řízení o odnětí licence.

Q&A Sberbank

Dluhopisy NOVĚ: Novely zákona i stanovisko ČNB

Obliba dluhopisů v posledních letech velmi stoupla – jak u českých emitentů, tak u investorů. Postupem času se u nás vyvíjí tržní standard a praxe naráží také na problematické aspekty.

Veřejnost nově: Komu lze podle ČNB nyní nabízet produkty?

Česká národní banka začala v letošním roce modifikovat pojem „veřejnost“. To by samo o sobě nebylo nic převratného – kdyby se ovšem pojem veřejnost nedotýkal možnosti nabízení produktů a kdyby v novém vymezení nefiguroval počet 20 osob (místo dřívějších 150). Na co se tedy ČNB nově zaměřuje?