Razie ve finanční instituci

3. 12. 2017

Včera v  ranních hodinách dorazili do budovy hlavní správy ČEZ (857 CZK, -0,52%) v Praze a do sídla společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ pracovníci inspekce Komise Evropských společenství a okamžitě zahájili kontrolu ve věci podezření z omezování hospodářské soutěže. V této souvislosti se nabízí otázka, jaké jsou možnosti a pravomoci regulátora, tedy České národní banky ve vztahu k bance, obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné dozorované osobě. Do nedávna se hrozba neohlášené návštěvy pracovníků britské FSA na recepci finanční instituce za účelem prohlídky a zabavení důkazů zdála více teoretická než reálná. V poslední době se však „ranní razie“ nejen v prostorách bank, ale i v domovech osob podezřelých z insider tradingu nebo manipulace s trhem stala realitou. Tým 40 pracovníků FSA takto v minulém roce neohlášeně navštívil například UBS (16,38 CHF, 1,36%) nebo Cazenove.

V prvé řadě je nutné zmínit, že pracovníci ČNB nejsou oprávněni provést domovní, firemní nebo osobní prohlídku či odejmout kontrolované osobě věc bez jejího souhlasu. Tím však není dotčena povinnost kontrolovaných osob poskytnout ČNB součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Jako správní orgán musí ČNB postupovat v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami. V případě kontroly pracovníky ČNB v prostorách finanční instituce je vždy nezbytný souhlas a přítomnost kontrolované osoby. ČNB může k provedení kontroly přizvat mimo své pracovníky auditora, auditorskou společnost nebo znalce.

Tradiční postup, který donedávna uplatňovala i FSA, je založen na předchozím písemném oznámení o zahájení kontroly a sdělení termínu případné kontroly na místě. Tato povinnost ČNB vyplývá z obecné zásady správního řízení, dle které je správní orgán povinen s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Tím však získá kontrolovaná osoba čas k přípravě. Nesnese-li však věc odkladu, je ČNB oprávněna provést samotnou kontrolu v prostorách finanční instituce bez předchozího oznámení. Toto zákonné oprávnění poskytuje regulátorovi výhodu klást otázky kontrolovaným osobám a požadovat po nich potřebnou součinnost, aniž by tyto osoby měly možnost se detailně připravit a případně se poradit s právníky či jinými poradci, jak správně a pohotově reagovat. Každá finanční instituce by tedy měla být na případnou neočekávanou návštěvu svého regulátora adekvátně připravena.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...