Razie ve finanční instituci

3. 12. 2017

Včera v  ranních hodinách dorazili do budovy hlavní správy ČEZ (857 CZK, -0,52%) v Praze a do sídla společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ pracovníci inspekce Komise Evropských společenství a okamžitě zahájili kontrolu ve věci podezření z omezování hospodářské soutěže. V této souvislosti se nabízí otázka, jaké jsou možnosti a pravomoci regulátora, tedy České národní banky ve vztahu k bance, obchodníkovi s cennými papíry nebo jiné dozorované osobě. Do nedávna se hrozba neohlášené návštěvy pracovníků britské FSA na recepci finanční instituce za účelem prohlídky a zabavení důkazů zdála více teoretická než reálná. V poslední době se však „ranní razie“ nejen v prostorách bank, ale i v domovech osob podezřelých z insider tradingu nebo manipulace s trhem stala realitou. Tým 40 pracovníků FSA takto v minulém roce neohlášeně navštívil například UBS (16,38 CHF, 1,36%) nebo Cazenove.

V prvé řadě je nutné zmínit, že pracovníci ČNB nejsou oprávněni provést domovní, firemní nebo osobní prohlídku či odejmout kontrolované osobě věc bez jejího souhlasu. Tím však není dotčena povinnost kontrolovaných osob poskytnout ČNB součinnost, zejména na žádost neprodleně umožnit vstup do svých prostor. Jako správní orgán musí ČNB postupovat v souladu se zákony, ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami. V případě kontroly pracovníky ČNB v prostorách finanční instituce je vždy nezbytný souhlas a přítomnost kontrolované osoby. ČNB může k provedení kontroly přizvat mimo své pracovníky auditora, auditorskou společnost nebo znalce.

Tradiční postup, který donedávna uplatňovala i FSA, je založen na předchozím písemném oznámení o zahájení kontroly a sdělení termínu případné kontroly na místě. Tato povinnost ČNB vyplývá z obecné zásady správního řízení, dle které je správní orgán povinen s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Tím však získá kontrolovaná osoba čas k přípravě. Nesnese-li však věc odkladu, je ČNB oprávněna provést samotnou kontrolu v prostorách finanční instituce bez předchozího oznámení. Toto zákonné oprávnění poskytuje regulátorovi výhodu klást otázky kontrolovaným osobám a požadovat po nich potřebnou součinnost, aniž by tyto osoby měly možnost se detailně připravit a případně se poradit s právníky či jinými poradci, jak správně a pohotově reagovat. Každá finanční instituce by tedy měla být na případnou neočekávanou návštěvu svého regulátora adekvátně připravena.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...