Q&A: Směrnice MiFID II

27. 1. 2021

Pojďme se ve stručnosti podívat, co se skrývá pod zkratkou MiFID II, jak se promítá do české legislativy, a co reguluje.

Co znamená MiFID II?

Zkratka MiFID II znamená Markets in Financial Instruments Directive, v překladu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních instrumentů. Jedná se o druhou evropskou regulaci sektoru po MiFID I.

Jak se projevuje v českém právu?

Unijní směrnice nejsou obecně bez dalšího přímo aplikovatelné. Proto se obsah MiFID II musel do českého právního řádu promítnout skrze novelu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“), která nabyla účinnosti dne 3. ledna 2018.

Co reguluje?

Cílem MiFID II je stanovit základní regulační rámec pro poskytování investičních služeb obchodníky s cennými papíry („OCP“) a dalšími osobami a pro provozování obchodních platforem s investičními nástroji.

Jaké existují investiční služby?

Základními investičními službami jsou například přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů nebo portfolio management.

Jaké existují investiční nástroje?

Investičními nástroji rozumíme například akcie, dluhopisy, podílové listy, deriváty (futures, opce apod.) a v důsledku novely třeba také emisní povolenky.

Jaké jsou licence?

ZPKT rozlišuje zejména:

 1. vázaný zástupce
  1. je spojen s konkrétním OCP, pro nějž vykonává činnost
  2. jednoduchý proces registrace
 2. investiční zprostředkovatel
  1. omezený rozsah investičních služeb (přijímání a předávání pokynů, investiční poradenství)
  2. omezený rozsah investičních nástrojů (nelze např. akcie)
  3. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  4. nižší regulatorní náročnost než OCP
 3. „malý OCP“
  1. skupina obchodníků s cennými papíry ve zjednodušeném režimu
  2. omezený rozsah služeb, nepřijímá prostředků zákazníků
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál ve výši 50 000 EUR
 4. „velký OCP“
  1. obchodníci s cennými papíry podléhající přísnější regulaci
  2. rozsah služeb není omezen
  3. kompletní portfolio investičních nástrojů
  4. nutnost splnit podmínky a získat povolení ČNB
  5. počáteční kapitál dle rozsahu služeb od 50 000 EUR do 730 000 EUR

Oblast finančních trhů patří mezi Specializace KLB Legal. Ztrácíte se v regulaci kapitálových trhů? Přemýšlíte o získání licence od České národní banky? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme a poradíme.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...