Q&A Sberbank

31. 3. 2022

Banka Sberbank končí v důsledku protiruských sankcí se svými podnikatelskými aktivitami v Evropě, u nás Česká národní banka („ČNB“) jako regulátor zmrazila veškeré aktivity banky a zahájila s ní řízení o odnětí licence. To má pochopitelně zásadní dopad na její klienty. Pád velké banky české prostředí nepamatuje od 90. let a v této souvislosti vyvstává pro klienty řada otázek. Z toho důvodu jsme se rozhodli na následujících řádcích odpovědět na nejčastější otázky, se kterými se střetáváme v rámci naší praxe.

Proč zrovna Sberbank?

Sankce v rámci války na Ukrajině se týkaly (mj.) i Sberbank CZ, neboť jediným akcionářem Sberbank CZ, a.s. je Sberbank Europe AG registrovaná v Rakousku, jejímž vlastníkem je ruská Sberbank, v níž je většinovým vlastníkem ruské ministerstvo financí. V důsledku sankcí začali klienti masově vybírat svoje prostředky uložené u banky, hrozil kolaps banky, proto ČNB zakročila a rozhodla o zmrazení aktiv banky.

Co bude se Sberbank dále?

V rámci Evropy dojde k zániku Sberbank, přičemž způsob zániku dosud není znám. Přichází však v úvahu tři alternativy, kdy bude záležet na tom, zda bude Sberbank schopna dostát svým závazkům. Pokud ano, nastane tzv. likvidace, ČNB jmenuje likvidátora, který vyrovná dluhy věřitelům a vypořádá majetek banky. Pokud banka nebude schopná dostát všem závazkům, bude probíhat insolvenční řízení. V něm budou uspokojeny pohledávky věřitelů poměrně a zpravidla ne do plné výše. Je šance, že se situace zklidní, ČNB zruší svá opatření a banka obnoví svou činnost – tuto alternativu ale hodnotíme jako velmi nepravděpodobnou. Vývoj situace můžete sledovat na stránkách ČNB.

Dostanu se k penězům na účtu?

Na peníze na Vašich účtech neztrácíte nárok, nikam nezmizí. Vklady jsou pojištěny do výše 100 000 EUR, kdy toto plnění obdržíte od Garančního systému finančního trhu. Pokud máte na svých účtech částku vyšší, než je takto stanovený limit, budete se svých nároků muset domáhat v rámci likvidace Sberbank či v rámci insolvenčního řízení. Z tohoto pravidla však existují určité výjimky, kdy klienti mohou mít nárok až na 200 000 EUR, a to například v případech prodeje nemovitosti sloužící k soukromému bydlení, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, vyplacení jednorázového vyrovnání ze spoření na důchod se státním příspěvkem apod. Nutno dodat, že o poskytnutí této „zvýšené náhrady“ je nezbytné požádat nejpozději do 28. 4. 2022.

Garanční systém finančního trhu v současnosti disponuje pro účely kompenzací částkou ve výši 35 miliard Kč, přičemž tato částka by pak měla být způsobilá uhradit veškeré nároky pramenící ze zániku obchodních aktivit Sberbank.

Kde své peníze dostanu?

Výplata pojištěných vkladů bude organizována prostřednictvím Komerční banky, přičemž v tomto procesu skutečně není potřeba právního zastoupení a zákazníci Sberbank vše zvládnou sami. Náhradu vkladů si mohou fyzické i právnické osoby vyzvedávat na určených pobočkách Komerční banky. Vyplácení potrvá až do 10. 3. 2025. Není však nezbytně nutné, abyste docházeli do Komerční banky osobně. O výplatu můžete rovněž žádat prostřednictvím „Žádosti o převod plnění“, podpis na této žádosti však musí být úředně ověřen. Seznam dokladů, které musíte mít s sebou na pobočku, jakož i příslušné vzorové dokumenty, jsou dostupné zde. V případě, že jste u Sberbank měli více než 100 000 EUR, doporučujeme individuální konzultaci s právními poradci, kterou Vám rádi poskytneme.

Co když mi chodí platby na účet Sberbank?

Dojde-li k plnění na účet vedený Sberbank, bude takové plnění vráceno na účet odesílající banky, a to s jedinou výjimkou, kterou tvoří splátky úvěrů a hypoték. Máte-li tedy Sberbank jako adresáta např. u výplaty mzdy či platu, je nutné zvolit účet jiný či založit nový.

Co když mám hypotéku nebo úvěr u Sberbank?

Pokud jste již úvěr či hypotéku čerpali, jste povinni nadále splácet řádně a včas. Tento druh plateb je pak Sberbank oprávněna přijímat (na rozdíl od jakýchkoliv jiných planění). Pokud jste však ještě úvěru či hypotéky nenačerpali, k čerpání samotnému už dojít nemůže, v zájmu narovnání vztahů mezi Vámi a Sberbank pak je nutné, aby došlo k formálnímu ukončení smluvního vztahu, ať už z Vaší strany či ze strany Sberbank. Případné zástavní právo v katastru nemovitostí lze vymazat až po ukončení smluvního vztahu mezi Vámi a Sberbank.

Co bude dál s hypotékami a úvěry?

Je pravděpodobné, že vaše hypotéky a úvěry budou prodány jiným subjektům (bankám) v rámci likvidace nebo insolvence. Tyto subjekty si pak klienty s těmito závazky převezmou. V případě vyšších objemů finančních prostředků, u nichž je možné, že je banky nebudou chtít převzít v plné výši, nebo podnikatelských účtů, které plně nepožívají standardy ochrany spotřebitele jako běžné účty, doporučujeme individuální konzultaci s odborníky.

Jak je to s akciemi, dluhopisy apod.?

Na ochranu nevydaného majetku zákazníků v podobě cenných papírů slouží Garanční fond obchodníků s cennými papíry, který na svých stránkách zveřejní oznámení o neschopnosti obchodníka s cennými papíry plnit své závazky vůči zákazníků, v rámci nějž bude rozhodnuto o způsobu přihlašování nároků. Platí, že zákazníci mají nárok na náhradu v hodnotě 90 % nevydaného majetku, maximálně však do výše protihodnoty 20 000 EUR. Případná zbývající částka ze zákaznického majetku zůstává jako pohledávka za obchodníkem s cennými papíry a lze ji uplatnit v rámci insolvenčního řízení či likvidace.

Můžu dostat plnění od garančního systému v Eurech?

Pokud byl Váš účet veden v ČR, může být náhrada vyplacena výlučně v Kč. Případný přepočet se bude řídit kurzem k rozhodnému dni (tj. 28. 2. 2022).
Pokud máte dotazy ke kauze Sberbank nebo potřebujete zastoupení při domáhání se svých prostředků, neváhejte se na nás obrátit.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Sberbank – náhrady z pojištění vkladů

Sberbank – náhrady z pojištění vkladů

Následkem významného odlivu peněžních prostředků klienty Sberbank CZ z jejich účtů vedených u této banky došlo ke zhoršení likviditní situace banky a Česká národní banka tak zahájila první kroky k odejmutí bankovní licence.

Dluhopisy NOVĚ: Novely zákona i stanovisko ČNB

Dluhopisy NOVĚ: Novely zákona i stanovisko ČNB

Obliba dluhopisů v posledních letech velmi stoupla – jak u českých emitentů, tak u investorů. Postupem času se u nás vyvíjí tržní standard a praxe naráží také na problematické aspekty.

Veřejnost nově: Komu lze podle ČNB nyní nabízet produkty?

Česká národní banka začala v letošním roce modifikovat pojem „veřejnost“. To by samo o sobě nebylo nic převratného – kdyby se ovšem pojem veřejnost nedotýkal možnosti nabízení produktů a kdyby v novém vymezení nefiguroval počet 20 osob (místo dřívějších 150). Na co se tedy ČNB nově zaměřuje?