Q&A: Emise dluhopisu s prospektem i bez

13. 4. 2022

Dluhopisové financování neklesá na oblibě ani v dnešní době neustále se rozšiřující nabídky investičních příležitostí. Pro emitenta jsou stěžejní podmínky, za kterých může dluhopisy nabízet investorům. Následující Q&A má za cíl zodpovědět základní otázky týkající se platné právní úpravy v této v této oblasti.

Co je to dluhopis?

Dluhopis je cenný papír, který zavazuje emitenta vyplatit vlastníkovi dluhopisu dlužnou částku zpravidla včetně předem stanoveného, obvykle fixního, úroku, a to ve stanoveném termínu. Formou se jedná o listinný cenný papír na řad, anebo zaknihovaný cenný papír vedený v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

Co je to prospekt dluhopisu?

Prospekt dluhopisu je dokument popisující oproti emisním podmínkám detailněji hlavní údaje o emitentovi, jakož i o samotné emisi dluhopisů. Cílem prospektu je umožnit investorům náležité prostudování nabízeného dluhopisu včetně zhodnocení práv a povinností z něj plynoucích, finančních výsledků emitenta či možných rizikových faktorů emitenta. Kontrolu prospektu provádí ČNB, bez jejíhož schválení nemůže být zveřejněn.

Jak vypadá příprava prospektu?

Příprava prospektu i jeho rozsah se odvíjejí od velikosti podniku. U velkých společností jsou nároky kladené na prospekt větší, než u společností menších a středních. Proces vytvoření a schválení prospektu probíhá zpravidla v řádu měsíců a jeho součástí je také kontrola společnosti – due deligence, jejíž zjištění se promítají do finální verze prospektu.

Jak probíhá schválení prospektu?

Schválení prospektu, jež spadá do pravomoci ČNB, je posledním nezbytným krokem před začátkem veřejné nabídky dluhopisu. Rozhodně se však nejedná pouze o formální záležitost, Česká národní banka pečlivě dbá na splnění všech právem stanovených náležitostí a může proto emitentovi „vracet“ prospekt zpět k dopracování.

Kdy prospekt není vyžadován?

Z povinnosti vypracovat prospekt dluhopisu existuje několik výjimek vyplývajících z evropské legislativy. V praxi se zdaleka nejčastěji jedná o situaci, kdy objem nabízených dluhopisů nepřekročí ekvivalent 1 000 000 EUR za období 12 kalendářních měsíců. V takovém případě postačí zpřístupnění emisních podmínek vymezujících práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu.

Jak probíhá samotná emise?

Po schválení prospektu následuje spolupráce s Centrálním depozitářem cenných papírů. U listinných dluhopisů je nutné ze strany CDCP přidělení identifikátoru emise ISIN, u zaknihovaných dluhopisů je zahájen proces emise v centrální evidenci.
Následně je již možné zahájit distribuci dluhopisů investorům.

Související články

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

European Green Bond Standard

European Green Bond Standard

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Cenné papíry a jejich podoby

Cenné papíry a jejich podoby

Paragraf 514 občanského zákoníku definuje cenný papír jako "listinu, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést". Zjednodušeně řečeno jsou cenné papíry investičními nástroji, které využívají...