Otázky a odpovědi: Kód LEI (Legal Entity Identifier)

15. 9. 2019

Mnoho našich klientů se v rámci finančního trhu setkává s pojmem „LEI kód“. V tomto článku si vysvětlíme, co se pod touto zkratkou ukrývá, kdy je potřeba kód získat a jak na to.

Co je LEI?

LEI neboli identifikátor právnické osoby (Legal Entity Identifier) je jedinečný globální identifikátor právnických osob účastnících se finančních transakcí.

Umožňuje přesně identifikovat stranu finanční transakce a spojuje finanční trhy, společnosti na nich působící a regulátory. Vzhledem ke schopnosti LEI kódu jednoznačně a globálně identifikovat účastníka finančního trhu se tento kód stal povinnou položkou pro mnohé právnické osoby (i nefinanční), které na finanční trh vstupují: emitenty zaknihovaných cenných papírů, zákazníky obchodníků s cennými papíry a další. Identifikátor pak finanční instituce používají například při pravidelném reportingu regulátorům.

Kde se kód LEI vzal?

V době finanční krize v letech 2007–2008 měla každá země jiné kódové systémy a nebylo možné identifikovat podrobnosti transakcí jednotlivých společností, což vedlo k obtížím při odhadování míry rizik, jejich analyzování a v konečném důsledku přispělo k selhání finančních institucí. Proto skupina G20 rozhodla o tom, že má být vytvořen nový univerzální celosvětový identifikační kód, který umožní lépe sledovat finanční transakce. Tak byl dán roku 2011 podnět ke vzniku LEI.

Jak kód LEI vypadá?

Identifikátor je 20místný alfanumerický kód založený na normě ISO 17442 vyvinuté Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a jeho vydávání zastřešuje GLEIF – Nadace pro identifikátory právnických osob (Global Legal Entity Identifier Foundation).

První čtyři znaky identifikují místní operační jednotku (LOU), která vydala LEI. Znaky 5-18 jsou jedinečným alfanumerickým řetězcem přiřazeným právnické osobě žádající o kód LEI. Poslední dva znaky jsou číslice kontrolního součtu a slouží k ID ověření.

Takto vytvořený kód je unikátní pro každou entitu a po jeho vytvoření je vložen do celosvětové databáze. Tuto veřejně přístupnou databázi LEI lze považovat za globální adresář účastníků finančního trhu.

Kdo si musí LEI kód obstarat?

V EU je s přijetím nové směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) uplatňována zásada NO LEI – NO TRADE. Požadavek na LEI obsahují také další evropské předpisy, jako EMIR (obchodování s deriváty) či SFTR (repo obchody a podobné zajišťovací transakce). Kód LEI je tedy vyžadován zejména po těch právnických osobách, které:

  • jsou finanční institucí;
  • jsou nebo se chtějí stát zákazníky obchodníka s cennými papíry (brokera);
  • jsou emitenty zaknihovaných cenných papírů (vedených v Centrálním depozitáři cenných papírů);
  • jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu;
  • jsou emitenty cenných papírů, ke kterým byl vydán prospekt;
  • obchodují s derivátovými nástroji;
  • jsou stranou obchodů zajišťujících financování (např. repo).

Používání LEI je natolik rozšířené v zemích EU, USA a dalších členech skupiny G20, že se během relativně krátké doby jeho používání stalo celosvětovým standardem.

V návaznosti na to můžeme očekávat, že do budoucna bude LEI vyžadováno u stále většího počtu subjektů.

LEI pro fyzické osoby?

Fyzické osoby obecně nemohou získat LEI. Výjimkou z tohoto pravidla jsou podnikající fyzické osoby, které do finančních transakcí vstupují v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud prokáží, že jsou podnikateli (typicky výpisem z příslušného registru), může jim být LEI vydáno. Někteří poskytovatelé ale vydání LEI fyzické osobě nemusí umožňovat.

Jak LEI získat?

GLEIF přímo nevydává identifikátory právnických osob, ale tuto odpovědnost deleguje na místní operační jednotky (tzv. LOU), které jsou akreditovány k vydávání LEI.

Tito vydavatelé si do určité míry sami stanoví cenu, politiku i proces vydávání LEI. Seznam poskytovatelů lze najít zde.

Proces získání LEI probíhá obvykle tak, že žadatel vyplní elektronický formulář, poté obdrží výzvu k úhradě poplatku a následně je mu kód LEI přidělen. Celý proces trvá řádově několik dnů, přesná doba trvání ale závisí na konkrétním LOU.

Je potřeba se o kód LEI nějak starat?

Ano, kód LEI je potřeba pravidelně obnovovat.

LEI kód není vydáván na věčné časy – jeho platnost je obvykle omezena na jeden rok, po jeho uplynutí je nezbytné požádat o prodloužení platnosti a uhradit poplatek za roční správu.

Pokud by tento udržovací poplatek nebyl uhrazen, bude kód dočasně zneplatněn a daný subjekt s největší pravděpodobností ztratí přístup na finanční trhy do doby, než dojde k obnově kódu. I propadlý kód LEI je každopádně možné zaplacením poplatku obnovit.

Kolik kód LEI stojí?

Cena LEI se u jednotlivých poskytovatelů liší.

Vydání kódu stojí v současné době cca 1200 až 4000 Kč, roční obnova se pohybuje od cca 1200 do 3000 Kč.

Jak vybrat vydavatele LEI?

Kód LEI lze získat jak přímo od jednotlivých LOU, tak od třetích stran, které plní roli prostředníků.

Při výběru vydavatele doporučujeme zjistit si předem cenu za vydání i prodloužení platnosti kódu, ověřit reference daného poskytovatele a to, zda je skutečně schopen a oprávněn LEI kód přidělit. Důležité je samozřejmě také kontrolovat zabezpečení webu (pokud zadáváte údaje přes webové rozhraní) a bezpečnost internetových plateb. Po obdržení kódu je dobré si jeho existenci ověřit registru GLEIF

Potřebujeme další LEI kód, když …?

…vydáváme novou emisi dluhopisů?
…stáváme se zákazníkem jiného obchodníka s cennými papíry?
…jsme se stali finanční institucí?
…jsme změnili název/sídlo?

Ne.

U LEI kódu platí jedna právnická osoba = jeden kód. Nový LEI kód není potřeba pro nové emise cenných papírů ani při uzavření smlouvy s novou finanční institucí.

Pokud dojde ke změně údajů o právnické osobě – nový název, změna sídla apod. – je možné původně zadané údaje změnit. K tomu účelu obvykle vydavatelé LEI zřizují zabezpečené rozhraní chráněné heslem, prostřednictvím něhož lze identifikační či kontaktní údaje měnit.

Oblast finančních služeb patří mezi Specializace KLB Legal. Ztrácíte se v regulaci kapitálových trhů? Rádi vám pomůžeme a poradíme.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...