Odškodnění za v minulosti provedené protiprávní sterilizace

22. 1. 2023

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem, jenž konečně přináší určitou formu zadostiučinění obětem nezákonných sterilizacích. Přijetí tohoto zákona předcházela několikaletá vášnivá debata, jež značně zahýbala veřejným prostorem. Jaká je tedy konečná podoba zákona a jaká práva obětem přiznává?

Kdo se může odškodnění domáhat?

Jednorázové odškodnění ve výši 300.000 Kč si může nárokovat fyzická osoba, která byla v období od 1. července 1966 do 31. března 2012 podrobena sterilizaci v rozporu s právem, a to ve zdravotnickém zařízení na území České republiky. Přestože se v souvislosti s nezákonnými sterilizacemi hovořilo především o případech romských žen, zákon se samozřejmě vztahuje rovněž na všechny ženy a muže, kteří se nucené sterilizaci ve výše zmíněném období podrobili.

Co se rozumí sterilizací v rozporu s právem?

Sterilizací v rozporu s právem se jednoznačně rozumí takový zdravotní výkon zabraňující plodnosti, ke kterému oběť neudělila souhlas. Za splnění určitých podmínek však lze za sterilizaci v rozporu se zákonem považovat i takové zákroky, k jejichž provedení oběť souhlas udělila. Půjde o případy, kdy souhlas oběti nebyl svobodný či nebyl prostý omylu. Pokud byla oběť vystavena jakékoliv formě nátlaku, donucení či přesvědčování například ze strany lékaře či svých rodinných příslušníků, bude se jednat o nezákonnou sterilizaci. O protiprávní sterilizaci půjde taktéž v případě, kdy byla oběť v momentu udělování souhlasu uvedena v omyl ohledně povahy daného zákroku a jeho možných důsledcích například prostřednictvím podání zkreslených či neúplných informací ze strany lékaře. Za sterilizaci provedenou v rozporu s právem se konečně považují i případy, kdy bylo oběti za podstoupení daného zákroku slíbeno vyplacení sociálních dávek dle tehdy platných právních předpisů o sociálním zabezpečení.

Jak se lze odškodnění domáhat?

Pro přiznání odškodnění je nutné se s žádostí obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení oběti, její datum narození a místo trvalého pobytu, dále pak vylíčení rozhodných skutečností. Oběť by měla dostatečně přesným způsobem popsat, kdy a kde ke sterilizaci došlo a jaké okolnosti tomu předcházely, a dále předložit důkazy, které její tvrzení podporují (především zdravotnickou dokumentaci ze zdravotnického zařízení, kde k předmětnému zákroku došlo, případně podpůrně zdravotnickou dokumentaci od svého praktického lékaře či gynekologa). Pokud oběť není schopna sama důkazy předložit, mělo by postačit, pokud důkazní prostředky k prokázání svých tvrzení dostatečně přesně označí. Ministerstvo si následně samo od takto označených institucí dokumenty vyžádá.

Za jako dlouho musí ministerstvo žádost vyřídit?

Zákon stanoví, že ministerstvo musí v rámci řízení o přiznání nároku rozhodnout nejpozději do 60 dní. Proti případnému zamítavému rozhodnutí se lze následně bránit prostřednictvím podání opravného prostředku v podobě tzv. rozkladu, či v následné fázi prostřednictvím žaloby ve správním soudnictví.

Dokdy je čas o odškodnění zažádat?

Žádost lze podat u ministerstva zdravotnictví do 3 let od účinnosti tohoto zákona, tj. v období od 1. ledna 2022 do 1. ledna 2025.

Související články

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.