Odškodnění duševních útrap při smrtelném pracovním úrazu

22. 5. 2023

V České republice dochází k cca 100 smrtelným pracovních úrazů ročně, v důsledku čehož mnoho rodin přichází o svého živitele a mohli by být vystaveni i finančním potížím. Z toho důvodu by měli pozůstalí po takto zemřelém zaměstnanci vědět, jak jednat v případě, že takováto tragická událost nastane a co mohou ke zlepšení své finanční situace požadovat.

Pozůstalým náleží nárok například na náhradu nákladů na výživu pozůstalých, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Vedle těchto náhrad pozůstalým náleží i nárok na odškodnění tzv. duševních útrap, kterážto náhrada směřuje ke kompenzaci vytrpěné psychické bolesti, kterou cítí osoby, které byly zemřelému zaměstnanci nejblíže.

Zákoník práce, který se aplikuje v případě pracovních úrazů, tuto náhradu označuje jako jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých. Taková náhrada poté dle zákoníku práce náleží primárně manželovi nebo partnerovi zemřelého zaměstnance, dítěti zemřelého zaměstnance a jeho rodiči, a to nejméně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo (tj. smrti zaměstnance). Pakliže by tedy došlo m ke smrtelnému úrazu v roce 2023, činila by minimální náhrada náležící výše vyjmenovaným částku ve výši 807.060 Kč (resp. 807.100, neboť výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru). Tato výše je pak stanovena jako minimální, tzn. jednorázová náhrada nemajetkové újmy může být poskytnuta i vyšší. Náhrady se mohou domáhat i další osoby (mimo výše vyjmenovaných), nicméně těmto osobám pak nenáleží minimální sazba ve výši 20násobku průměrné mzdy. Zákoník práce u těchto osob rovněž požaduje, aby tyto osoby pociťovaly újmu zemřelého zaměstnance „jako vlastní újmu“, přičemž jsou onen vztah k zemřelému povinni prokázat.

Pokud dojde ve Vaší rodině k takto tragické události, vyhledejte odborníky, kteří za Vás věc vyřeší empaticky, rychle a efektivně.

Související články

Dopravní nehoda v pracovní době

Dopravní nehoda v pracovní době

Nezaviněná dopravní nehoda na pracovní cestě nebo při výkonu práce v pracovní době se může přihodit každému zaměstnanci.