Obecně k úloze České národní banky

17. 5. 2024

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB:

  1. je ústřední (centrální) bankou ve státě;
  2. jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu;
  3. je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a
  4. je orgánem příslušným k řešení krize.

Pojďme si nyní tyto čtyři základní úlohy ČNB popsat podrobněji.

I. Centrální banka

V České republice máme tzv. dvoustupňovou bankovní soustavu, ve které první stupeň tvoří centrální banka (ČNB) a druhý stupeň komerční banky. Role centrální banky a komerčních bank jsou přitom v tomto systému striktně odděleny. Pouze komerční banky mohou oslovovat klienty z řad veřejnosti a nabízet jim své bankovní produkty. Centrální banka se snaží udržovat zdravý finanční trh, jenž ve svém důsledku přispívá k celkové stabilitě tuzemské ekonomiky.

II. Péče o cenovou stabilitu

Péčí o cenovou stabilitu rozumíme kontinuální snahu ČNB o udržení nízké míry inflace. Nejdůležitějším nástrojem měnové politiky ČNB je pravomoc stanovovat základní úrokové sazby. Ideální výsledek, kterého se centrální banky snaží dosáhnout je inflace ve výši 2 %.

III. Dohled nad finančním trhem 

Česká národní banka vykonává dohled nad řadou finančních institucí. Mezi nejvýznamnější z nich patří banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry či investiční společnosti. ČNB těmto subjektům uděluje příslušné povolení k činnosti (licenci) a průběžně dohlíží na jejich činnost. V případě, kdy finanční instituce jedná v rozporu s právním předpisem či jí udělenou licencí může s ní ČNB jakožto správního orgán zahájit správní řízení.

IV. Orgán příslušný k řešení krize

ČNB je také orgánem příslušným k řešení krize vybraných finančních subjektů. Těmi jsou dle zákona[3] banky, družstevní záložny a někteří obchodníci s cennými papíry. V případě banky, která se dostane do finančních problémů se ČNB snaží o její úplné či alespoň částečné ozdravení. Cílem je v co největší míře ochránit klienty (věřitele) banky, před ztrátou jejich vkladů. Z tohoto důvodu funguje také Garanční systém finančního trhu, do kterého jsou všechny banky povinny průběžně přispívat a díky němuž jsou chráněny veškeré klientské vklady až do výše 100 000 EUR.


[1] Článek 98 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

[2] § 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

[3] Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...