Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

15. 1. 2024

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali zde. Další změny se týkají například oblasti spotřebitelských úvěrů nebo korporátních dluhopisů. Právě na nové povinnosti emitentů dluhopisů se zaměříme v tomto článku.

Novela zákona o dluhopisech má za cíl zvýšit ochranu investorů, čehož se má docílit zejména důrazem na transparentnost emitenta podlimitních dluhopisů a jeho podnikání. Pro emitenty dluhopisů s prospektem se naopak může příprava emisních podmínek zjednodušit – novela odstraňuje dosavadní duplicity mezi těmito dvěma dokumenty.

Zásadní změny se dotknou emitentů tzv. podlimitních dluhopisů, tedy emisí do celkového objemu 1 mil. EUR. Tito emitenti nemusí zpracovávat prospekt, takže jediným dokumentem, se kterým se investoři seznamují, typicky bývají pouze emisní podmínky. Zavádí se nový okruh informací, které musí emitent v emisních podmínkách uvádět tak, aby se investoři mohli lépe seznámit s finančním stavem a podnikáním emitenta.

Mezi povinně uváděné údaje v emisních podmínkách podlimitních dluhopisů se nově zařadí např.:

 • Datum zahájení činnosti emitenta a popis hlavních činností, které vykonává
 • Minimální investice
 • Popis účelu využití peněžních prostředků získaných z emise
 • Informace o zadluženosti emitenta
 • Poslední dvě výroční zprávy či účetní závěrky emitenta (lze alespoň odkazem na stránky emitenta nebo sbírku listin), a to případně i na úrovni konsolidované skupiny
 • Pokud je sjednáno ručení za dluhy emitenta, pak poslední dvě výroční zprávy nebo účetní závěrky tohoto ručitele
 • Identifikace osob, které dluhopisy nabízí
 • Informace o zajištění (pokud existuje)
 • Informace o všech osobách ve vrcholném vedení emitenta – uvedení jejich jména, pracovních zkušeností a popis jejich pozice při řízení emitenta
 • Identifikace skutečných majitelů emitenta
 • Popis skupiny emitenta (pokud je součástí konsolidačního celku)

Emisní podmínky musí emitent zveřejnit na svých stránkách tak, aby byly bezplatně dostupné ke stažení, a musí je tam ponechat aspoň do data splatnosti dluhopisů.

Novela přinesla i další dílčí změny zákona:

 • Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případech, kdy se mají změnit emisní podmínky, změny jsou ale pouze administrativního či technického charakteru, případně pokud se změna nemá vlastníků dluhopisů dotknout negativně, není povinnost svolávat schůzi vlastníků dluhopisů.
 • Další novinka se týká prodeje státních dluhopisů: dosud byl prodej českých státních dluhopisů svěřen výlučně ČNB, nyní však bude umožněno, aby se prodej svěřil jiné osobě na základě dohody ministerstva financí s ČNB.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Anna Bezděková

Tomáš Borecký

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.