Nekalá praktika na kapitálových trzích: Churning

3. 12. 2017

Která nekalá praktika obchodníků s cennými papíry je postihována Českou národní bankou, případně jejím právním předchůdcem Komisí pro cenné papíry veřejnoprávními sankcemi, avšak poškození investoři zpravidla nevymáhají své pohledávky soudní cestou? Nadměrné obchodování na účtu zákazníka, které je označováno také jako tzv. churning.

Churning je neetická praktika spočívající v zadávání obrovského množství obchodních pokynů bez jasné ekonomické strategie. Detailně tuto nezákonnou praktiku popisuje Stanovisko Komise pro cenné papíry z roku 2006. Motivem nepovoleného churningu je způsob odměňování obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů či jejich vázaných zástupců, jejichž provize a poplatky jsou přímo úměrné četnosti obchodování.

Neseriózní poskytovatelé investičních služeb se snaží přesvědčit nezkušené klienty, aby obchodovali. Za jakoukoli cenu. Ideálně za použití úvěru, který jim obchodník ochotně bez ohledu na rizikový profil zákazníka poskytne. Smysl investování na kapitálových trzích v podobě generování zisku je tak zcela pokřiven a účel není naplněn.

Je zjevné, že většina drobných investorů jsou neprofesionálními zákazníky, na které se vztahuje zvýšená ochrana vymezená zákonem o podnikání na kapitálových trzích. Základní standard obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků není pouze proklamovaným heslem, ale plně vymahatelným ustanovením pro ochranu investorů. Zákazník má právo na plnou informovanost o prováděných obchodech a stavu svého majetku na kapitálovém trhu. Prvotním znakem churningu zpravidla bývá měsíční výpis obchodů na několika desítkách stran.

Nadměrné obchodování na účet zákazníka je vždy nutné posoudit z několika hledisek, zejména s ohledem na investiční profil zákazníka, jeho potřeby, cíle, finanční situaci a vztah k riziku. Při otevírání účtu je tedy důležité nepodcenit vyplnění investičního dotazníku, který slouží finančním institucím k vyhodnocení přiměřenosti a vhodnosti nabízených produktů a jednotlivých investičních služeb.

Nejčastěji churning na svém účtu poznáte prostřednictvím nepřiměřeně vysokého obratu, vysokých poplatků placených obchodníkovi nebo častých nákupů a prodejů investičních nástrojů. Pojďme si konkrétně představit jeden z typických příkladů, a to formou části odůvodnění rozhodnutí, které bylo vydáno Komisí pro cenné papíry (úplné znění rozhodnutí je zveřejněno prostřednictvím internetové stránky regulátora):

„Většina těchto obchodů byla účastníkem řízení zjevně prováděna bez jakéhokoliv ekonomického ratia, jednotlivé pozice byly drženy často velice krátkou dobu (nezřídka několik hodin či dokonce minut), poté byly bez jakéhokoliv objektivního důvodu uzavřeny, v některých případech i přes skutečnost, že kurs nakoupených akcií vykazoval v delším časovém horizontu růst.

Jako příklad lze uvést intra-day operaci účastníka řízení na účet 155 zákazníků s akciemi společnosti Xilinx, Inc., kdy účastník v 15:44:34 hod. nakoupil 4500 ks těchto akcií za cenu 37,50 USD za kus, v 15:45:59 hod. je prodal za cenu 37,63 USD za kus. Pokyn k nákupu byl přitom zadán v 15:37:42 hod. s limitní cenou 37,57 USD/ks, prodejní pokyn v 15:38:24 hod. s limitní cenou 37,58 USD/ks. Účastník proto musel být přinejmenším srozuměn s tím, že zisk z celé operace bude představovat pouze 1 cent na akcii, což v žádném případě nemohlo pokrýt ani náklady celé transakce, tj. 1.222,78 USD.“

Obchodovat na kapitálovém trhu na základě vlastní úvahy prostřednictvím obchodníků s cennými papíry neznamená vzdát se svých práv a nést absolutní riziko z realizovaných transakcí. Obchodník s cennými papíry nese odpovědnost i v případech, kdy uzavře se zákazníkem „neprůstřelnou a dokonalou“ komisionářskou smlouvu.

V případech vzniku škody z nadměrného obchodování je taktéž časté využití investičních zprostředkovatelů nebo vázaných zástupců, kteří fakticky nakládají s prostředky zákazníka prostřednictvím poskytování individualizovaného investičního poradenství. Za jejich jednání nese obchodník s cennými papíry plnou odpovědnost, jak již bylo stanoveno v několika rozhodnutích regulátora. Ve své praxi při uplatňování nároků poškozených investorů dovozuji odpovědnost nejen obchodníků s cennými papíry, ale i jejich spolupracujících investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců.

Jakmile si uvědomíme, že Česká národní banka uděluje za churning vysoké pokuty, snadno dovodíme netušené možnosti uplatnění nároků na spravedlivé odškodnění z titulu porušení odborné péče. Začnou-li investoři důsledně uplatňovat svá práva při nečestném jednání poskytovatelů investičních služeb, lze očekávat pozitivní vliv na kvalitu a reputaci celého finančního sektoru.

Říkáte si, že soudní řízení vyjde na vyšší částku, než je pro vás únosná? Z hlediska nákladů na právní zastoupení některé advokátní kanceláře navrhují klientům snížené hodinové sazby za zastupování v těchto sporech s důrazem na motivační podíl z vyhraného případu. Cesty ke spravedlnosti jsou sice mnohdy klikaté, přesto by se poškození drobní investoři měli domáhat svých práv.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...