Licence od ČNB – cesta k jejímu získání z pohledu praxe

6. 6. 2022

Typickou prvotní překážkou před startem naplánovaných byznysových aktivit v oblasti finančního trhu bývá proces získání licence od České národní banky. Na co se při žádosti o udělení licence připravit a jak celé licenční řízení vlastně probíhá?

Postavení a úloha ČNB

Mezi pravomoci centrální banky patří dle zákona dohled nad subjekty finančního trhu. Těmi jsou například banky, pojišťovny, družstevní záložny, obchodníci s cennými papíry, platební instituce, investiční zprostředkovatelé, investiční společnosti či investiční fondy.

Tento dohled zahrnuje (mimo jiné) rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, registrací a souhlasů podle jiných právních předpisů. V průběhu samotného licenčního řízení, během něhož je rozhodováno o udělení povolení k činnosti daného subjektu je pak ČNB v postavení správního orgánu.

Relevantní právní úprava

Průběh licenčního řízení se řídí především zákonem o ČNB a správním řádem.

Jednotlivé licence jsou vydávány podle jiných právních předpisů upravujících oblast finančního práva. Ve velké množině případů jimi budou zákon o investičních společnostech a investičních fondech, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon o platebním styku, zákon o pojišťovnictví či zákon o bankách.

Postup před zahájením řízení

Zahájení řízení o udělení licence předchází dialog mezi žadatelem o licenci a jeho právním zástupcem. Je nezbytné přesně určit činnost (či rozsah činností) o jejíž provozování má žadatel zájem. Různé licence mají svá specifika a k jejich získání je nutné splnit rozdílná kritéria.

Po tomto vymezení následuje shromáždění potřebných podkladů, dokládá se zejména:

  1. odborná způsobilost a zkušenost vedoucích osob
  2. vyhovující základní kapitál pocházející z legitimních zdrojů
  3. potřebný software, IT systémy a další technické vybavení
  4. vnitřní kontrolní systém společnosti (fungující compliance program, systém AML kontroly, interní audit, risk management atd.)
  5. vhodně nastavené postupy při poskytování služeb a pravidla jednání s klienty
  6. obchodní a finanční plán
  7. návrh vnitřních předpisů obsahující jednotlivé postupy a celkové vnitřní fungování žadatele

Hlavním smyslem výše popsaného je zajistit vhodnou vnitřní strukturu daného subjektu tak, aby po získání licence již nic nebránilo jeho efektivnímu fungování.

Průběh řízení a získání licence

Po získání všech právními předpisy požadovaných podkladů může subjekt podat ČNB žádost o udělení povolení – licence.

Řádně podaná žádost je následně přiřazena konkrétnímu pracovníkovi ČNB, který podrobně přezkoumá veškeré poskytnuté podklady. Během celého řízení bývá žadatel (zpravidla jednou až dvakrát) vyzván k doplnění nebo opravě některých skutečností. Děje se tak především z důvodu velké dynamičnosti finančního trhu, mění se právní předpisy, rozhodovací a hodnotící praxe samotné ČNB atd.

Délka licenčního řízení je poměrně dlouhá. Od uspořádání podkladů do vydání rozhodnutí Českou národní bankou může v některých případech uplynout i více než rok. Hlavní příčinou je především velká vytíženost pracovníků ČNB.

Po splnění veškerých náležitostí, včetně případného doplnění chybějících skutečností vydá ČNB rozhodnutí o udělení povolení. Licence je přidělena a licencovaný subjekt může zahájit svou činnost.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...