Jak na crowdfunding?

23. 11. 2021

V listopadu vstupuje v platnost nařízení EU č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („Nařízení o crowdfundingu“). Toto nařízení je pojato jako výjimka z režimu poskytování investičních služeb (směrnice č. 2014/65/EU „MiFID II“) a z regulace veřejné nabídky cenných papírů (nařízení č. 2017/1129 o prospektu), zároveň se počítá s tím, že poskytovatel nemusí mít licenci na poskytování platebních služeb podle zákona o platebním styku, ale může využít služeb licencované třetí osoby.

Na koho nařízení dopadá?

V nařízení se dále se rozlišuje na tradiční úvěrový (lending-based), který znamená poskytování úvěrů s nepodmíněným závazkem splacení, a potenciálně atraktivní investiční (investment-based) crowdfunding zahrnující umísťování investičních cenných papírů a přijímání a předávání pokynů týkající se těchto instrumentů, jenž mohou představovat například investici do realitních projektů. Působnost je omezena na podnikající poskytovatele, u nichž protiplnění na jeden projekt a 12 měsíců nepřekročí hranici 1M EUR po dobu prvních 2 let platnosti (specifická výjimka pro ČR v rámci nařízení o prospektu), následně se pak hranice sjednocuje ve všech členských státech na 5M EUR. V případě překročení těchto hranic budou poskytovatelé investičního crowfundingu spadat do režimu směrnice MiFID II, úvěrové financování podnikatelských projektů zatím žádné specifické regulaci podléhat nebude.

Jak se v souvislosti s Nařízením o crowdfundingu mění povinnosti provozovatelů crowdfundingových platforem?

Předem je třeba uvést, že v České republice je situace i v dalším ohledu specifická. Končící Poslanecká sněmovna již nestihla schválit adaptační zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu (sněmovní tisk 1117), v důsledku čehož momentálně Česká národní banka nedisponuje pravomocí orgánu dohledu nad poskytovateli crowdfundingu a nemůže tak tyto subjekty zatím licencovat. Dle odhadů Ministerstva financí by ke schválení zákona novou dolní komorou a umožnění zahájení licenčního řízení mohlo dojít ve druhém až třetím kvartálu roku 2022.

V jakém režimu se tedy bude postupovat do té doby?

Podle přechodného ustanovení v Nařízení o crowdfundingu není licence pro činnost nutná do 10. listopadu 2022, po tomto datu již by nadále poskytovatelé neměli vydávat žádné nové nabídky na skupinové financování, ale můžou pokračovat s probíhající správou smluv. V mezičase nicméně ČNB nabízí neformální konzultace podkladů pro přípravu rychlého průběhu licenčního řízení. Pokud byste měli zájem získat crowdfundingovou licenci jako jedni z prvních, neváhejte se na nás obrátit.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...