EU COVIDová novela: 5 zmírnění finanční regulace

3. 5. 2021

Počátkem letošního roku vyšly novely stěžejních evropských právních předpisů v oblasti kapitálových trhů, zejména pak prospektového nařízení a směrnice MiFID II (k MiFID II blíže v našem článku), s cílem podpořit evropskou ekonomiku zasaženou pandemickou krizí. Novely jsou součástí legislativního balíčku nazvaného jako Capital Markets Recovery Package, který má podpořit pokrizové oživení evropského kapitálového trhu. Zvláštní důraz je pak kladen na podporu malých a středních podniků. V této souvislosti připomínáme, že od letošního roku již mohou české malé a střední podniky těžit z podpory Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši až 50 milionů korun, pokud se rozhodnou vstoupit na trh START pražské burzy.

Nový unijní prospekt pro oživení

Novela nařízení o prospektu předně představuje nový druh prospektu, tzv. unijní prospekt pro oživení, který bude využitelný pro sekundární emisi akcií emitentů, jejichž akcie jsou již veřejně obchodovány na regulovaném trhu nebo na trhu pro růst malých a středních podniků. Úleva pro emitenty spočívá v menší administrativní zátěži – tento druh prospektu bude obsahově méně náročný a kratší než klasické „předcovidové“ prospekty. Pro nové veřejné nabídky cenných papírů bude moci být připravován a schvalován až do konce roku 2022 a jako již schválený bude platit nejdéle do konce roku 2023.

Rozvolnění MiFID II

a) elektronická komunikace se zákazníky

Podle novely MiFID II aplikovatelné od března 2022 mají investiční firmy (tedy primárně obchodníci s cennými papíry) se svými zákazníky primárně komunikovat elektronicky, ledaže neprofesionální zákazník poskytovatele investičních služeb požádá o informace v papírové podobě.

b) snížení informační zátěže (nejen) ve vztahu k profesionálním zákazníkům

Investiční firmy například nadále nebudou muset ve vztahu k profesionálním zákazníkům provádět analýzu nákladů a přínosů (cost benefit analysis), kterou nyní tvoří při poskytování služby investičního poradenství a portfolio managementu, pokud při nich dochází k výměně produktů. Podobně investiční firmy nebudou muset pro profesionální zákazníky vytvářet pravidelná hlášení o poskytnutých službách a burzy si pak alespoň dočasně oddechnou od tvorby informací o kvalitě provádění obchodů (tzv. best execution reportů).

c) snazší nabízení (nejen) „jednoduchých“ dluhopisů

Na investiční firmy jsou v současnosti kladeny požadavky na zajištění komplexních interních procesů před tím, než začnou nabízet nebo doporučovat investiční nástroj. Tyto požadavky by se novelou měly zmírnit ve vztahu k „jednoduchým“ dluhopisům, tzn. dluhopisům bez zvláštních derivátových prvků. Stejné zmírnění čeká investiční firmy ve vztahu k jakémukoli investičnímu nástroji, který bude nabízen výhradně vybraným profesionálním zákazníkům.

d) rozvolnění obchodování s komoditními deriváty

V neposlední řadě mnohých změn doznávají též pasáže směrnice týkající se obchodování s komoditními deriváty s cílem zajistit další rozvoj komoditních trhů v Evropské Unii. Rozvolní se například pravidla pro uplatňování limitů pozic držených v těchto instrumentech.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...