Daňové novinky v oblasti ESOPů

23. 1. 2024

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s výhradami. Tato změna zákona, která nabyla účinnosti k 1.1.2024, přináší nové definice a pravidla pro zdanění poplatníků s příjmy ze závislé činnosti („zaměstnanci“) v rámci ESOP. Tento článek poskytuje základní přehled těchto změn a jejich dopadů na zaměstnance a plátců daně („zaměstnavatele“).

Nová pravidla danění ESOPů

Základem nové právní úpravy je § 6 odst. 14 ZDP. Dle něho se nyní zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance z ESOPů odkládá na později a nedochází ke zdanění v okamžiku nabytí akcií nebo opcí. Tento příjem se považuje za zúčtovaný ve chvíli, kdy nastane jeden z následujících okamžiků:

  • okamžik, ke kterému zaměstnanec přestane vykonávat činnost, ze které mu plynou příjmy ze závislé činnosti u tohoto zaměstnavatele, jeho mateřské nebo dceřiné společnosti nebo kapitálově spojené osoby nebo u jeho právního nástupce,
  • okamžik vstupu tohoto zaměstnavatele do likvidace,
  • okamžik, ke kterému tento zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestanou být daňovými rezidenty České republiky,
  • okamžik převodu nebo přechodu tohoto podílu nebo této opce,
  • okamžik uplatnění opce,
  • okamžik výměny podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance,
  • okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo opce.

Co když klesne hodnota podílu či opce?

Dle § 6 odst. 15 ZDP lze příjem ze získaných akcií nebo opcí snížit, pokud hodnota podílu klesne mezi okamžikem jeho nabytí a jedním z výše uvedených okamžiků. Toto snížení příjmu bere v potaz rozdíl mezi hodnotou podílu nebo opce v okamžiku nabytí a hodnotou k určitému relevantnímu okamžiku, zvýšenou o příjmy z podílu na zisku, vypořádacího podílu, vrácení emisního ážia, vrácení příplatku mimo základní kapitál nebo jiná podobná plnění, která jsou snížená o daň z těchto příjmů. Z toho vyplývá, že pokud se ztráta snižuje o již vyplacené příjmy z podílu na zisku, je pro zaměstnance mnohem výhodnější, pokud zaměstnavatel (akciová společnost) bude provádět zpětné odkupy akcií (buyback). Nejen, že se jedná obecně o daňově výhodnější postup pro „běžné“ akcionáře než výplata dividendy, navíc pro zaměstnance s účastí v rámci ESOPu se daňová výhodnost dále zvyšuje.

Hodnotu podílu či opce je nutno pečlivě ocenit, nemusí se však nutně jednat o znalecké ocenění.

Povinnost oznámení plátci daně

Podle § 6 odst. 16 ZDP je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli okamžik, kdy dojde k převodu (např. prodeji) nebo přechodu podílu nebo opce. Zaměstnavatel bude typicky plátce daně dle § 38c ZDP a příjem z převodu nebo přechodu bude zúčtovaný v daném kalendářním měsíci společně s úhradou zálohy na dani z příjmů fyzických osob zaměstnance. Toto oznámení musí být provedeno do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém takový okamžik nastal.

Dopady změn

Tyto změny mají významný dopad na zaměstnance, kteří se účastní v ESOPu. Díky odkladu momentu zdanění mohou potenciálně odložit daňové zatížení až do doby, kdy budou mít z podílů reálný finanční prospěch, čímž se přibližuje právní úprava k danění příjmů z kapitálového majetku. To může znamenat větší flexibilitu a finanční výhodu pro zaměstnance, kteří se účastní těchto programů a zaměstnavatel pak zvyšuje svoji atraktivitu při hledání talentovaných zaměstnanců. S novelizací však přichází i problémy, zejména v otázce okamžiku, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestanou být daňovými rezidenty České republiky, případně v otázce nabývání podílů či opcí nerezidenty České republiky.

Význam pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé si musí být vědomi těchto změn, jelikož vznikají nové administrativní povinnosti související s reportováním a účtováním těchto příjmů. Změny v zákonech vyžadují pečlivé sledování a správné řízení zaměstnaneckých akciových opcí. Na oplátku se jim však otevírá možnost alternativních způsobů odměňování svých zaměstnanců.

Závěr

Změny v zákoně o daních z příjmů, které se týkají zdanění podílů a opcí v rámci ESOPů v České republice, přinášejí skutečné vylepšení a výhody pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tyto změny zdůrazňují potřebu pro pečlivé plánování a správu těchto programů, aby byly splněny všechny daňové povinnosti a maximálně využity daňové výhody.

Dle našeho názoru se jedná o správný krok vpřed a v případě vašeho zájmu o správné nastavení ESOP nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.