Daňové novinky v oblasti ESOPů

23. 1. 2024

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s výhradami. Tato změna zákona, která nabyla účinnosti k 1.1.2024, přináší nové definice a pravidla pro zdanění poplatníků s příjmy ze závislé činnosti („zaměstnanci“) v rámci ESOP. Tento článek poskytuje základní přehled těchto změn a jejich dopadů na zaměstnance a plátců daně („zaměstnavatele“).

Nová pravidla danění ESOPů

Základem nové právní úpravy je § 6 odst. 14 ZDP. Dle něho se nyní zdanění nepeněžního příjmu zaměstnance z ESOPů odkládá na později a nedochází ke zdanění v okamžiku nabytí akcií nebo opcí. Tento příjem se považuje za zúčtovaný ve chvíli, kdy nastane jeden z následujících okamžiků:

  • okamžik, ke kterému zaměstnanec přestane vykonávat činnost, ze které mu plynou příjmy ze závislé činnosti u tohoto zaměstnavatele, jeho mateřské nebo dceřiné společnosti nebo kapitálově spojené osoby nebo u jeho právního nástupce,
  • okamžik vstupu tohoto zaměstnavatele do likvidace,
  • okamžik, ke kterému tento zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestanou být daňovými rezidenty České republiky,
  • okamžik převodu nebo přechodu tohoto podílu nebo této opce,
  • okamžik uplatnění opce,
  • okamžik výměny podílu, při které se mění celková jmenovitá hodnota podílů zaměstnance,
  • okamžik uplynutí 10 let ode dne nabytí podílu nebo opce.

Co když klesne hodnota podílu či opce?

Dle § 6 odst. 15 ZDP lze příjem ze získaných akcií nebo opcí snížit, pokud hodnota podílu klesne mezi okamžikem jeho nabytí a jedním z výše uvedených okamžiků. Toto snížení příjmu bere v potaz rozdíl mezi hodnotou podílu nebo opce v okamžiku nabytí a hodnotou k určitému relevantnímu okamžiku, zvýšenou o příjmy z podílu na zisku, vypořádacího podílu, vrácení emisního ážia, vrácení příplatku mimo základní kapitál nebo jiná podobná plnění, která jsou snížená o daň z těchto příjmů. Z toho vyplývá, že pokud se ztráta snižuje o již vyplacené příjmy z podílu na zisku, je pro zaměstnance mnohem výhodnější, pokud zaměstnavatel (akciová společnost) bude provádět zpětné odkupy akcií (buyback). Nejen, že se jedná obecně o daňově výhodnější postup pro „běžné“ akcionáře než výplata dividendy, navíc pro zaměstnance s účastí v rámci ESOPu se daňová výhodnost dále zvyšuje.

Hodnotu podílu či opce je nutno pečlivě ocenit, nemusí se však nutně jednat o znalecké ocenění.

Povinnost oznámení plátci daně

Podle § 6 odst. 16 ZDP je zaměstnanec povinen oznámit zaměstnavateli okamžik, kdy dojde k převodu (např. prodeji) nebo přechodu podílu nebo opce. Zaměstnavatel bude typicky plátce daně dle § 38c ZDP a příjem z převodu nebo přechodu bude zúčtovaný v daném kalendářním měsíci společně s úhradou zálohy na dani z příjmů fyzických osob zaměstnance. Toto oznámení musí být provedeno do posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém takový okamžik nastal.

Dopady změn

Tyto změny mají významný dopad na zaměstnance, kteří se účastní v ESOPu. Díky odkladu momentu zdanění mohou potenciálně odložit daňové zatížení až do doby, kdy budou mít z podílů reálný finanční prospěch, čímž se přibližuje právní úprava k danění příjmů z kapitálového majetku. To může znamenat větší flexibilitu a finanční výhodu pro zaměstnance, kteří se účastní těchto programů a zaměstnavatel pak zvyšuje svoji atraktivitu při hledání talentovaných zaměstnanců. S novelizací však přichází i problémy, zejména v otázce okamžiku, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec přestanou být daňovými rezidenty České republiky, případně v otázce nabývání podílů či opcí nerezidenty České republiky.

Význam pro zaměstnavatele

Zaměstnavatelé si musí být vědomi těchto změn, jelikož vznikají nové administrativní povinnosti související s reportováním a účtováním těchto příjmů. Změny v zákonech vyžadují pečlivé sledování a správné řízení zaměstnaneckých akciových opcí. Na oplátku se jim však otevírá možnost alternativních způsobů odměňování svých zaměstnanců.

Závěr

Změny v zákoně o daních z příjmů, které se týkají zdanění podílů a opcí v rámci ESOPů v České republice, přinášejí skutečné vylepšení a výhody pro zaměstnance i zaměstnavatele. Tyto změny zdůrazňují potřebu pro pečlivé plánování a správu těchto programů, aby byly splněny všechny daňové povinnosti a maximálně využity daňové výhody.

Dle našeho názoru se jedná o správný krok vpřed a v případě vašeho zájmu o správné nastavení ESOP nás neváhejte kontaktovat, rádi vám pomůžeme.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...