Co jsou svěřenské fondy a k čemu slouží?

3. 8. 2022

V tomto článku se dozvíte, co je to svěřenský fond, jak se zakládá, k čemu slouží a identifikujeme si osoby, které se podílejí na jeho vzniku a činnosti.

Svěřenský fond je v České republice relativně nový institut, jeho založení bylo umožněno až tzv. novým občanským zákoníkem od roku 2014. Tento v médiích hojně se vyskytující institut označuje soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný z vlastnictví zakladatele za určitým účelem. Označuje tedy zakladatelem určenou část jeho majetku, která je smlouvou nebo závětí vyčleněna z přímého vlastnictví zakladatele za účelem naplnění předem daného účelu. Správu majetku vykonává povolaná osoba, tzv. svěřenský správce, a plnění z něj je určeno pro tzv. obmyšlené (kterými mohou být členové rodiny, obchodní partneři, různé dobročinné nadace, za určitých okolností i sám zakladatel).

Svěřenský fond může být vhodným nástrojem pro řešení širokého spektra životních situací, a to prakticky pro každého. Svěřenský fond může pomoci elegantně vyřešit záležitosti při předání rodinného podnikání další generaci, manželské nebo jiné rodinné spory, plynule předat dědictví, ale i ochránit majetek v případě právních sporů nebo rizikového podnikání. Svěřenské fondy mohou být způsobem, jak omezit některá rizika plynoucí z vlastnictví a současně si ponechat výhody, které z vlastnictví plynou nebo je alespoň přenést na obmyšlené osoby.

V České republice jsou svěřenské fondy relativně novým institutem, který je pro kontroverzní použití veřejně známými osobnostmi silně mediálně probírán, často s negativními konotacemi. Nicméně je nesporné, že ve světě se svěřenské fondy mohou pyšnit velkou oblíbeností a vysokou mírou využití. Zejména v zemích angloamerického světa jsou dlouhodobě využívány a pomáhají jejich zakladatelům řešit složité životní situace.

Založení svěřenského fondu

Při zakládání svěřenského fondu je velmi důležitá přesná vize zakladatele, jak má být naloženo s vyčleněným majetkem. Základem všech svěřenských fondů je osoba zakladatele, majetek vyčleněný k určitému účelu a projev vůle zakladatele, který je nutné zachytit v náležité právní formě (ať už ve formě smlouvy, závěti nebo jiného jednání pro případ smrti). Zakladatel rovněž určí osobu, která bude pečovat o majetek. Vůle zakladatele musí stanovit pravidla a rámec pro nakládání s vyčleněným majetkem po celou dobu jeho existence, je proto důležité správně přetavit vizi zakladatele do právního dokumentu, proto doporučujeme založení svěřenského fondu konzultovat s odborníky.

Svěřenský fond je postaven na principu, že osoba svěřenského správce spravuje majetek ve svěřenském fondu ve prospěch příjemce – obmyšleného. Svěřenský správce může být pouze fyzická osoba nebo investiční společnost založená podle zákona o investičních společnostech a fondech. Svěřenští správci jsou odpovědní za správu majetku svěřenského fondu, ale nejsou jeho vlastníky (ačkoliv se pro účely evidence skutečných majitelů zapisují jako tzv. skutečný majitel).

Dle české úpravy může navyšovat majetek svěřenského fondu kdokoli (= vkladatel), ne jen samotný zakladatel svěřenského fondu. V jiných zemích je osoba navyšující majetek svěřenského fondu považována za dalšího zakladatele svěřenského fondu. Přístup českého právního řádu je vnímán jako velká výhoda. Navyšování majetku ve svěřenském fondu je flexibilnější a jednodušší.

Jak svěřenský fond funguje?

Zakladatel svěřenského fondu i každý další vkladatel ztrácí kontrolu nad svým majetkem, ale neztrácí všechny výhody plynoucí z vlastnictví. Majetek ve svěřenském fondu může například nadále pronajímat, mít pravidelný příjem z nájemného a může získat peníze z případného prodeje daného majetku. Majetek je ve svěřenském fondu chráněn před vnějším útokem, zakladatel má pravomoc jmenovat a odvolávat svěřenské správce a před vložením majetku do svěřenského fondu jsou stanovena určitá pravidla, která musí svěřenský správce dodržovat a za kterých dojde k předání majetku obmyšleným (ať už ve formě výnosů nebo předáním veškerého majetku vyčleněného do svěřenského fondu).

Stanovená pravidla se uplatňují i po smrti zakladatele svěřenského fondu, svěřenský fond může existovat i po zakladatelově smrti (pokud si tak zakladatel bude přát), a to až do limitu 100 let časového působení svěřenského fondu.

Kdo je to svěřenský správce?

Svěřenský fond nemá samostatnou právní subjektivitu (nemůže být zažalován, nemůže podepisovat smlouvy, nemůže vlastnit majetek), proto potřebuje osobu, která za ni bude právně jednat – za tímto účelem existuje institut svěřenského správce. Velmi důležitým úkolem každého svěřenského správce je odborně pečovat o majetek svěřenského fondu a realizovat vůli zakladatele v souladu se statutem fondu. Stěžejní je tedy zvolení správného svěřenského správce. Vhodným svěřenským správcem je např. advokát, který je vázán stavovskými předpisy, nebo odborník na správu majetku, který má bohaté zkušenosti s obhospodařováním portfolia klientů.

Pokud se zajímáte o problematiku svěřenských fondů, uvažujete o jeho založení nebo máte dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Se svěřenskými fondy máme bohaté zkušenosti a spolupracujeme s odborníky ze světa financí, daní a účetnictví, kteří Vám pomohou ve spolupráci s námi svěřenský fond zkonstruovat přesně podle Vaší vize.

Související články

David Kuboň a Vojtěch Láska v podcastu Best Lawyers 

David Kuboň a Vojtěch Láska v podcastu Best Lawyers 

Oblíbený podcast Best Lawyers vysílá už třetí sérii rozhovorů s partnery nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Poslední červnový týden vyšel další díl, a to pod názvem Příběhy nás zajímají víc než čísla. O litigacích nebo mezinárodní spolupráci v něm...

Agilní řízení a AI v právní praxi: KLB Legal má za sebou úspěšnou mezinárodní konferenci 

Mosty mezi kontinenty:  Digitalizace a obchodní právo v Asii a Evropě

Přijďte se k nám podívat na exkluzivní setkání s významnými právníky z Malajsie, kde budeme diskutovat aktuální témata, jako jsou globální digitalizace, outsourcing lidských zdrojů a obchod mezi Evropou a Asií.  Tato událost je vhodná také  pro české...

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

KLB Legal pomáhala SPAC od vzniku po akvizici Footshop

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala právní poradenství investiční skupině WOOD & Company při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxusního retailera obuvi – společnosti Footshop.

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Připravované daňové výhody pro investory aneb dlouhodobý investiční produkt

Vláda schválila a předložila Poslanecké sněmovně legislativní návrh, který má přinést nové možnosti spoření na stáří. Návrh směřuje ke srovnání podmínek mezi produkty penzijních společností a investičními produkty jiných licencovaných subjektů. Především pak zavádí zásadní daňové výhody pro ty, kteří si investováním na kapitálovém trhu spoří na stáří jinou formou než prostřednictvím životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijní spoření.