Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

12. 2. 2024

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024.

Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167, jedná se tedy o celoevropskou záležitost.

Zákon přinese novou regulaci obchodování s bankovními úvěry. Osoby podnikající na trhu s nevýkonnými bankovními úvěry budou muset být nově držiteli licence od České národní banky – povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru.

Nevýkonným úvěrem se myslí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba (např. operativní leasing), kterou poskytla úvěrová instituce na straně věřitele dlužníkovi a dlužník je zároveň v selhání, tedy pravděpodobně v plném rozsahu nesplatí své úvěrové závazky vůči bance.

Nevýkonnost není však navázána pouze na prodlení dlužníka. Zjednodušeně řečeno postačí, pokud úvěrová instituce označí úvěr, který poskytla, jako úvěr nevýkonný.

Předpokládá se rozdělení na obchodníky s úvěry, kteří licencování nepodléhají, a na správce nevýkonných úvěrů, kteří naopak licencí budou muset disponovat.

  • Obchodník s úvěry je osoba, které jsou bankovní úvěry převáděny.
  • Správce nevýkonného úvěru je osoba, která má na starost zejména vymáhání.

Je však pravděpodobné, že velmi často bude obchodník s úvěry a správce nevýkonného úvěru jedna a tatáž osoba.

Zákon také předpokládá řadu výjimek. Z pohledu správy nevýkonných úvěrů jsou důležité zejména výjimky pro advokátní kanceláře, obhospodařovatele investičních fondů a nebankovních poskytovatele spotřebitelského úvěru.

Licencování Českou národní bankou je náročný proces, který trvá řadu měsíců. Rádi Vám se vším poradíme a provedeme Vás licenčním řízením. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...