SICAV prakticky

5. 8. 2019

V posledních letech je možné nejen v odborných článcích zaměřených na investice, ale čím dál častěji i v běžných českých mediích narazit na pojem SICAV nebo název akciová společnost s proměnným základním kapitálem. V tomto článku si vysvětlíme, co se těmito pojmy rozumí a jak takový SICAV funguje. Rovněž si představíme, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a jak se liší od podílových fondů.

SICAV obecně

SICAV = akciová společnost s proměnným základním kapitálem.

Věděli jste, že: Zkratka SICAV je z francouzštiny a znamená „Société d’investissement à Capital Variable“. Francouzská zkratka „SICAV“ se uchytila natolik, že se vedle pojmu „akciová společnost s proměnným základním kapitálem“ používá i v českých zákonech.

Ve své podstatě je SICAV modifikovanou akciovou společností a investičním fondem v jedné osobě. Vyznačuje se vlastní právní subjektivitou a představuje investiční vehikl pro kolektivní investování, prostřednictvím něhož obhospodařovatel sbírá vklady od investorů a realizuje svoji investiční strategii.

Založení SICAV

Zakládá se jako jakákoli jiná akciová společnost. Ovšem na rozdíl od standardní akciové společnosti je minimální výše zapisovaného základního kapitálu pouze 1 Kč. Zbytek kapitálu je proměnný, slouží k investicím a z toho důvodu není v rejstříku „vidět“.

Aby mohl SICAV fungovat jako investiční fond, je nutné dále podat České národní bance žádost o zápis do seznamu fondů (u nesamosprávního investičního fondu), případně získat povolení k činnosti samosprávného investičního fondu u České národní banky (rozlišení viz níže). Právě schválení ČNB umožní SICAVu plně fungovat jako investiční fond.

Druhy SICAV

Zakladatel si může vybrat ze dvou základních modelů fungování:

  1. nesamosprávný SICAV, který není oprávněn sám vykonávat investiční činnost. Aby mohl sloužit svému účelu, musí určit investiční společnost, která bude provádět obhospodařování a administraci za něj. Je tedy pouze jakousi schránkou a teprve ve spolupráci s investiční společnosti může začít plně fungovat; nebo
  2. samosprávný SICAV je na rozdíl od nesamosprávného na základě povolení ČNB oprávněn sám se obhospodařovat a případně vykonávat administraci.

O zakládání investičních fondů jsme psali tady.

Akcie SICAV

Pro své akcionáře SICAV vydává dva druhy akcií, a to:

  1. akcie zakladatelské, jež se neliší od jiných akcií akciové společnosti, které slouží k ovládání společnosti vlastníky. Lze je považovat za „vlastnické“ akcie, neboť je s nimi spojeno právo na ovládání společnosti, právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku; a
  2. akcie investiční, které jsou odstrojeny od práv spojených s ovládáním společnosti. Reprezentují podíl investora na fondu a je s nimi spojeno pouze právo na jejich odkoupení. Fakticky představují obdobu podílových listů, investor oproti svému vkladu do fondu obdrží investiční akcie, které se v ideálním případě zhodnocují do okamžiku, kdy se rozhodne je odprodat.

Podfondy SICAV

Podfondy jsou účetně a majetkově oddělené části jmění SICAVu, které nemají vlastní právní subjektivitu. Lze si je představit jako podílové fondy zavěšené pod SICAV. Jejich založení je rychlé, mohou mít vlastní investiční strategii a fungují nezávisle na sobě. Investiční akcie SICAV vydává k jednotlivým podfondům, ty také musí mít vlastní statut. Po svém vzniku se podfondy chovají do značné míry jako nezávislé investiční vehikly, což umožňuje SICAVu využívat výhod klasické struktury podílových fondů.

Fungování SICAV

SICAV se po svém vzniku chová jako každý jiný investiční fond. Jeho cílem je správa svěřeného majetku, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním. Statut fondu určuje základní rámec jeho fungování, podle nastavených pravidel může být určen pro širokou veřejnost nebo pro kvalifikované investory.

Správa SICAV

Správu SICAV lze rozdělit na část

  1. investiční (obhospodařování), která se zabývá správou majetku fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním, a na část
  2. administrativní (administrace), jenž si lze nejlépe představit jako činnost back office – od pravidelného oceňování majetku fondu přes compliance až po vyřizování stížností a reklamací investorů. Tuto činnost vykonává samosprávný SICAV sám nebo prostřednictvím externí investiční společnosti (to platí zejména pro nesamosprávný), přičemž samosprávný SICAV musí vykonávat minimálně činnost obhospodařování samostatně.

V neposlední řadě musí mít SICAV také depozitáře, tedy osobu, která opatruje majetek fondu, vede peněžní účty a eviduje stav majetku. Touto osobou je zpravidla banka; vždy to musí být osoba odlišná od obhospodařovatele.

Výhody a nevýhody SICAV

+ zakládání podfondů (možnost volit různé investiční strategie, vytvářet nové a rušit staré, využívat synergických efektů mezi podfondy)– vyšší nákladnost oproti podílovým fondům
+ právní subjektivita fondu– vyšší regulatorní náročnost (u samosprávného SICAVu je nutné získat povolení ČNB)
+ flexibilita– nový koncept v českém právním řádu (některé otázky nejsou dostatečně vyřešeny, např. úprava podfondů je značně kusá)
+ kapitálové požadavky (objem kapitálu se sčítá za všechny podfondy, je snazší plnit limity stanovené předpisy)

Oblast investičních fondů patří mezi Specializace KLB Legal. Uvažujete o zřízení SICAV či o jiné formě fondu? Rádi Vám poradíme.

Související články

David Kuboň a Vojtěch Láska v podcastu Best Lawyers 

David Kuboň a Vojtěch Láska v podcastu Best Lawyers 

Oblíbený podcast Best Lawyers vysílá už třetí sérii rozhovorů s partnery nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Poslední červnový týden vyšel další díl, a to pod názvem Příběhy nás zajímají víc než čísla. O litigacích nebo mezinárodní spolupráci v něm...

Agilní řízení a AI v právní praxi: KLB Legal má za sebou úspěšnou mezinárodní konferenci 

Mosty mezi kontinenty:  Digitalizace a obchodní právo v Asii a Evropě

Přijďte se k nám podívat na exkluzivní setkání s významnými právníky z Malajsie, kde budeme diskutovat aktuální témata, jako jsou globální digitalizace, outsourcing lidských zdrojů a obchod mezi Evropou a Asií.  Tato událost je vhodná také  pro české...

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Licence obchodníka s cennými papíry pro interní start-up Portu

Byli jsme u růstu start-upu Portu. Progresivní investiční platformy, která se za dobu své existence etablovala v jedničku na trhu a získala si důvěru více než dvou set tisíc lidí. WOOD & Company, investiční skupina s více než 30letou tradicí vložila  před 6 lety...