Regulace kapitálového trhu: Základní principy

16. 2. 2023

Poslední dekáda probíhá na kapitálovém trhu ve znamená chrlení nových právních předpisů. Zejména evropský zákonodárce neponechává nic náhodě a zásobuje nás průběžně stovkami stran nových pravidel. Jelikož pro stromy občas není vidět les, ráda bych dnes připomněla základní principy regulace kapitálového trhu. O co tedy v předpisech vlastně jde?

Ochrana klienta

Jako první a hlavní princip můžeme vnímat ochranu klienta, tedy investora.
Investor přináší na trh volný kapitál a hledá důvěryhodnou osobu, které tento pracně získaný kapitál svěří. Kvůli informační asymetrii ale tahá za kratší část provazu. To se snaží regulace změnit.
Výslovné pravidlo o ochraně klienta je v právních předpisech obvykle umně schováno. ZPKT hovoří o „nejlepším zájmu zákazníků“ až v patnáctém paragrafu a ZISIF dokonce ve dvaadvacátém. Tím bychom se ale neměli nechat zmást – ochrana klienta je nepochybně mlčky obsažena i ve všech ostatních ustanoveních zákona.
Co je obsahem pojmu, to tyto rozsáhlé předpisy neupřesňují. A právě pro svou neurčitost je dobré mít nejlepší zájem zákazníků stále na paměti. Je úkolem právních poradců i oddělení compliance si před každou analýzou princip ochrany klientů připomenout a interpretovat jednotlivá ustanovení právních předpisů v jeho světle.

Jednání kvalifikované, čestné a spravedlivé

Vedle nejlepšího zájmu investorů mají společnosti regulované podle ZPKT i ZISIF povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě.
Za tím účelem musí podnikatelé na kapitálovém trhu zavést (i) funkční řídicí a kontrolní systém a také (ii) nastavit veškeré interní postupy.
Řídicím a kontrolním systémem se přitom rozumí soubor personálního, materiálního a technického zabezpečení činnosti společnosti včetně dostatečné víceúrovňové kontroly. V jeho rámci se uplatňují další principy, zejména zastupitelnost v rámci jednotlivých oddělení.
Interní postupy jsou obvykle obsaženy v systému vnitřních předpisů společnosti. Vnitřní předpisy se přitom nevztahují jen na samotnou investiční činnost, ale popisují i organizační uspořádání společnosti a působnost jednotlivých útvarů či tok informací v rámci společnosti i navenek. Není výjimkou, že počet vnitřních předpisů je uváděn v desítkách. Ani zde bychom proto neměli zapomínat na principy a v jejich světle jednotlivé vnitřní předpisy aplikovat.

Stabilita a fungování trhu

Nejen investoři, ale i trh jako celek zasluhuje dle legislativy ochranu. Dobře fungující finanční trh přispívá k rozvoji ekonomiky, naproti tomu pád či podvod se může negativně podepsat na stavu celého hospodářství.
Historicky byl kladen důraz na ochranu nerušeného fungování trhu. To zahrnovalo zejména prevenci zneužití vnitřních informací a obecně potlačení negativního vlivu střetu zájmů. Princip ochrany trhu platí dodnes stejnou měrou u malých i velkých účastníků kapitálového trhu.
Po roce 2008 přistoupila druhá ochranná funkce, a to ve smyslu prevence systematického rizika, např. pádu velké finanční instituce s dopadem na celý finanční trh. Důraz na prevenci systematického rizika a složitost souvisejících pravidel jsou přímo úměrné velikosti dané finanční instituce.
Při posuzování konkrétních postupů je proti namístě zabývat se dopadem na jemný systém kapitálového trhu, a to z hlediska ochrany jeho fungování i z hlediska systematického rizika.

Závěr

Ani při detailní regulaci kapitálového trhu neztrácí právní principy na významu – ba naopak. V rámci každé jednotlivé aplikace práva je proto vhodné se ptát:
Je plánovaný postup v nejlepším zájmu zákazníků?
Jde o jednání kvalifikované, čestné a spravedlivé?
Je chráněna stabilita a fungování trhu?
Teprve při souhře konkrétních pravidel a abstraktních principů si můžeme být jistí, že zvolené řešení je správné.

Příspěvek byl původně uveřejněn na www.epravo.cz

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...