Q&A: Minifond podle § 15 ZISIF

24. 4. 2019

Co se skrývá pod § 15 ZISIF? Pro koho se „minifond“ hodí a nehodí? Jak probíhá jeho založení a jak dlouho trvá? Nejčastější otázky a přehledné odpovědi přináší náš článek.

Co je § 15 ZISIF?

§ 15 ZISIF (zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) umožňuje podnikatelsky provádět „správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním“. To zjednodušeně znamená, že povoluje vedle regulovaných investičních fondů také vznik jakýchsi malých fondů, které na základě investiční strategie kolektivně spravují majetek investorů a nepodléhají přitom regulaci a dozoru České národní banky jako investiční fondy.

Fond podle § 15 ZISIF nesmí přesáhnout rozhodný limit a shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Rozhodný limit (tj. maximální velikost fondu) je standardně stanoven na € 100 000 000, po splnění určitých podmínek lze dosáhnout i na € 500 000 000.

Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti je Českou národní bankou vykládáno poměrně restriktivně – blíže jsme se mu věnovali zde.

Pro zajímavost uvádíme rámcové porovnání minifondu podle § 15 ZISIF s klasickým fondem kvalifikovaných investorů:

 § 15 ZISIFFond kvalifikovaných investorů
Maximální velikost€ 100 000 000podlimitní € 100 000 000, nadlimitní bez omezení
Minimální velikostnení stanovena€ 1 250 000 do 12 měsíců od založení
Povolení investořikvalifikovaní investoři, menší počet retailových investorůkvalifikovaní investoři
Minimální investicenení stanovenaod 1 000 000 Kč; finanční instituce bez limitu
Náročnost založenínízká (viz dále)nízká až vyšší dle typu (více zde)
Průběžné nákladynižší (uloženy pouze základní povinnosti)vyšší (povinnost mít depozitáře, systém vnitřní kontroly apod.)
Sazba daně z příjmu19 %možnost dosáhnout na 5% zdanění

Jak založení fondu podle § 15 ZISIF probíhá?

Na samém začátku je obvykle nutné založit novou právnickou osobu – typicky s.r.o. – které bude správu majetku vykonávat.

Poté probíhá příprava dokumentace: vytváří se například investiční strategie, na základě které bude fond investovat.

V poslední fázi je připravena a podána žádost České národní bance o zápis „minifondu“ podle § 15 ZISIF do seznamů ČNB.

Jak dlouho trvá založení fondu podle § 15 ZISIF?

Řízení před Českou národní bankou by nemělo přesáhnout 5 pracovních dní. K této době je pak potřeba přičíst přípravné práce – založení s.r.o., pokud je potřeba, tvorbu investiční strategie či přípravu doplňující dokumentace, zejména smlouvy s klienty. Celý proces je zvládnutelný v řádu dnů až týdnů (dle náročnosti transakce).

Jaké jsou povinnosti vůči ČNB během existence fondu podle § 15 ZISIF?

„Minifondy“ musí jednou ročně odesílat set reportů České národní bance, a to prostřednictvím její aplikace. Dále jsou povinny oznamovat změny zapisovaných skutečností (např. změna sídla) a ukončení činnosti.

Je povinností správce fondu uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na svých internetových stránkách údaj, ze kterého vyplývá, že nepodléhá dohledu České národní banky.

Je možné časem vytvářet nové investiční strategie?

Ano, vznik nové strategie je ale nejprve potřeba oznámit ČNB.

Zajímá vás o § 15 ZISIF něco dalšího? Uvažujete sami o založení takového fondu? Nestyďte se nás kontaktovat! Právní a compliance poradenství v oblasti investičních fondů patří mezi naše Specializace.

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...