European Green Bond Standard

11. 10. 2023

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Od nové úpravy si EU slibuje především větší příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru do rozvoje udržitelné ekonomiky. To je v souladu s dlouhodobými plány Evropské komise a celé EU. Zároveň je ale třeba věnovat velkou pozornost boji s tzv greenwashingem, při kterém dochází k záměrnému dezinformování investora, ohledně ekologické udržitelnosti jeho investic.

Navržená pravidla European Green Bond Standard jsou přísnější než stávající pravidla pro zelené dluhopisy na světových trzích. Úprava bude zavazovat emitenta k využití alespoň 85 % akumulovaného kapitálu na projekt, který lze označit jako udržitelný podle Taxonomie Evropské unie (např. investice do energie z obnovitelných zdrojů či zvyšování energetické úspornosti). Celý proces tak bude muset být velmi transparentní. Emitent bude pod dohledem externího kontrolora („External reviewer“), registrovaného u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) zodpovědného za dohled na plnění pravidel pro Evropské zelené dluhopisy. Připravovaná pravidla by měla ještě více zatraktivnit investice do udržitelných projektů pro investory a pomoci zviditelnit emitenty nabízející toto aktivum na finančním trhu a tím i zaujmout širší skupinu investorů a vybrat ve výsledku více prostředků. Emitent by zde mohl najít příležitost ke zlepšení své reputace a svého obrazu v očích veřejnosti, jako společnosti, která není lhostejná k životnímu prostředí.

Chystané nařízení European Green Bond Standard musí být schváleno řádným legislativním procesem. V polovině roku 2019 začaly konzultace a debaty v rámci zákonodárné iniciativy Evropské komise, které trvaly až do 6. července 2021, kdy Komise předložila návrh nařízení o Evropském standardu zelených dluhopisů (EU GBS). Během konzultací byl do nařízení doplněn zákaz udělit certifikaci Evropského zeleného dluhopisu emitentům ze států, které EU zařadila na černý či šedý seznam. K 28. únoru 2023 došly Evropský parlament a Rada EU k předběžné politické shodě na návrhu Komise. V rámci pokračujícího legislativního procesu se aktuálně očekává první čtení v Evropském parlamentu. Schválení návrhu Parlamentem a Radou EU s případnými úpravami se očekává v příštích měsících. Po schválení finálního návrhu začne běžet dvanáctiměsíční doba před nabytím právní moci. EU očekává pomalý nástup zájmu o evropské zelené dluhopisy s postupným nárůstem.

Adam Bílek

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...