European Green Bond Standard

11. 10. 2023

Zelené dluhopisy (Green bonds) jsou aktivem obchodovaným na evropských trzích již více než 16 let, kdy byly poprvé emitovány Evropskou investiční bankou. Za poměrně krátkou dobu se skrze zelené dluhopisy podařilo celosvětově vybrat více než 2 triliony Euro. Doposud však neexistuje v rámci EU jejich jednotná právní úprava. V zájmu dalšího zatraktivnění tohoto aktiva a zpřesnění pravidel začala v roce 2019 Evropská komise pracovat na návrhu nařízení European Green Bond Standard.

Od nové úpravy si EU slibuje především větší příliv finančních prostředků ze soukromého sektoru do rozvoje udržitelné ekonomiky. To je v souladu s dlouhodobými plány Evropské komise a celé EU. Zároveň je ale třeba věnovat velkou pozornost boji s tzv greenwashingem, při kterém dochází k záměrnému dezinformování investora, ohledně ekologické udržitelnosti jeho investic.

Navržená pravidla European Green Bond Standard jsou přísnější než stávající pravidla pro zelené dluhopisy na světových trzích. Úprava bude zavazovat emitenta k využití alespoň 85 % akumulovaného kapitálu na projekt, který lze označit jako udržitelný podle Taxonomie Evropské unie (např. investice do energie z obnovitelných zdrojů či zvyšování energetické úspornosti). Celý proces tak bude muset být velmi transparentní. Emitent bude pod dohledem externího kontrolora („External reviewer“), registrovaného u Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) zodpovědného za dohled na plnění pravidel pro Evropské zelené dluhopisy. Připravovaná pravidla by měla ještě více zatraktivnit investice do udržitelných projektů pro investory a pomoci zviditelnit emitenty nabízející toto aktivum na finančním trhu a tím i zaujmout širší skupinu investorů a vybrat ve výsledku více prostředků. Emitent by zde mohl najít příležitost ke zlepšení své reputace a svého obrazu v očích veřejnosti, jako společnosti, která není lhostejná k životnímu prostředí.

Chystané nařízení European Green Bond Standard musí být schváleno řádným legislativním procesem. V polovině roku 2019 začaly konzultace a debaty v rámci zákonodárné iniciativy Evropské komise, které trvaly až do 6. července 2021, kdy Komise předložila návrh nařízení o Evropském standardu zelených dluhopisů (EU GBS). Během konzultací byl do nařízení doplněn zákaz udělit certifikaci Evropského zeleného dluhopisu emitentům ze států, které EU zařadila na černý či šedý seznam. K 28. únoru 2023 došly Evropský parlament a Rada EU k předběžné politické shodě na návrhu Komise. V rámci pokračujícího legislativního procesu se aktuálně očekává první čtení v Evropském parlamentu. Schválení návrhu Parlamentem a Radou EU s případnými úpravami se očekává v příštích měsících. Po schválení finálního návrhu začne běžet dvanáctiměsíční doba před nabytím právní moci. EU očekává pomalý nástup zájmu o evropské zelené dluhopisy s postupným nárůstem.

Adam Bílek

Související články

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

České národní bance je svěřena pravomoc dohledu nad komerčními bankami. V rámci výkonu bankovního dohledu může ČNB jakožto správní orgán[1] vést s bankou správní řízení. Správním řízením je již na počátku řízení licenční, které vede ČNB s akciovou společností,...

Obecně k úloze České národní banky

Obecně k úloze České národní banky

Ústava ČR[1] a zákon o České národní bance[2] nám říká, že ČNB: je ústřední (centrální) bankou ve státě; jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu; je orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem; a je orgánem příslušným k řešení krize. Pojďme si nyní...

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

Obchodník s cennými papíry: kdo to je a co dělá? 

V tomto článku se zaměříme na postavení obchodníků s cennými papíry[1] jakožto důležitých hráčů kapitálového trhu. Představíme základ jejich právní regulace a také fungování OCP v praxi. Kdo je obchodník s cennými papíry? Jednoduchým anglickým ekvivalentem pro...

Bankovní dohled: sankční řízení před ČNB

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku. Osoba rizikového...