SICAV

Spolupracujeme se správci SICAV v České republice i v dalších zemích EU. Pomáháme při založení a zásadních změnách ve fondu. Poskytujeme také kompletní právní poradenství.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Pod názvem se skrývá široce užívaná zkratka používaná pro právní formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (z francouzského société d’investissement à capital variable). Jde o moderní formu akciové společnosti, kterou mohou využívat pouze investiční fondy. Na rozdíl od otevřeného podílového fondu je SICAV samostatná právnická osoba, a je proto méně závislá na investiční společnosti. Vydává zakladatelské akcie, které upisují zakladatelé SICAV, a investiční akcie, které slouží jako investiční nástroj pro investory. Jeho založení může být velmi rychlé, neboť nesamosprávný SICAV nepotřebuje povolení ČNB, ale jedná se pouze o registraci; nespornou výhodou jsou také minimální požadavky na počáteční základní kapitál. SICAV je možné založit také jako samosprávný investiční fond – v takovém případě však potřebuje licenci ČNB.

Pro koho, v čem mi pomůže a proč to mám chtít?

Právní formu SICAV využívají retailové fondy kolektivního investování i fondy kvalifikovaných investorů, jejichž regulace je méně přísná. Jednou z největších výhod založení investičního fondu ve formě SICAV je možnost, aby tvořil jednotlivé podfondy. Podfondy jsou od sebe účetně a majetkově odděleny a vydávají vlastní investiční akcie. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii – jediný subjekt (SICAV) tak může investorům nabídnout např. jednak investice do nemovitostí, jednak investice do akcií a akciových indexů a dále může vytvořit například podfond dluhopisový, přičemž výkonnost jednoho podfondu nemá vliv na výkonnost zbývajících podfondů. Dalším atraktivním prvkem je 5 % zdanění zisku při splnění daných kritérií.

Jaký servis v této oblasti poskytujeme?

Nejprve společně probereme váš byznys plán a vybereme vhodný typ investičního fondu. Pokud se rozhodnete pro samosprávný fond, provedeme vás celým licenčním řízení až po udělení požadovaného povolení, připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace (těžiště tvoří podklady k vedoucím osobám a vnitřní předpisy apod.) a pomůžeme vám sestavit precizní byznys plán. Po zkompletování podkladů je celý balík dokumentů v rámci žádosti odeslán ČNB, která si dokumentaci projde a zpravidla zašle několik výzev k odstranění nedostatků. V návaznosti na vyřešení posledních připomínek je žádost schválena a nabytím právní moci můžete začít s nabízením fondu investorům a s investiční činností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný fond, připravíme společně s vámi strukturovanou prezentaci vašeho záměru a oslovíme s ní několik investičních společností, se kterými spolupracujeme nebo které si sami určíte, a sesbíráme jejich nabídky. Následně vám pomůžeme vybrat vhodnou investiční společnost, a především vám budeme pomáhat se smluvním nastavením a přípravou statutu.

Jak to bude probíhat?

Na úvodní konzultaci, která je zdarma, probereme detailně vaše plány a byznysové představy, a v návaznosti na to navrhneme další postup včetně časového harmonogramu a konkrétní cenové nabídky. Zakládáme si na osobním přístupu, přičemž pro účely práce na vašem projektu alokujeme kapacity jednoho z partnerů advokátní kanceláře a jeho týmu. Podle toho, zda bude SICAV samosprávný, či nikoli, provede vás buď licenčním řízením u České národní banky, nebo zajistíme registraci nesamosprávného fondu a pomůžeme Vám uzavřít smluvní dokumentaci s obhospodařující investiční společností. Samotné založení SICAV pak probíhá podobně jako založení „běžné“ akciové společnosti. Zapisovaný základní kapitál nesamosprávného SICAV může být dokonce 1 Kč, což proces samotného založení zjednoduší. Společně vytvoříme statut samotného SICAV i jednotlivých podfondů tak, aby odpovídal požadované investiční strategii i všem zákonným náležitostem. Nastavíme základní operativní procesy a připravíme klientskou smluvní dokumentaci. Samosprávným SICAV rádi zajistíme interní audit a compliance servis.

Co k tomu budete potřebovat?

Nejprve si musíte rozhodnout, zda bude váš fond samosprávný či nikoliv. Pro samosprávný fond budete potřebovat licenci ČNB a musíte především prokázat, že máte minimálně dvě vedoucí osoby s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Pokud nechcete pro váš samosprávný fond budovat celý back-office systém, budete potřebovat také smlouvu o zajištění administrace s investiční společností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný fond, je pro vás klíčové domluvit se s vhodnou investiční společností, která pro vás fond založí a bude obhospodařovat.

Ne u všech projektů je vhodné zakládat SICAV, někdy se ukáže jako vhodnějším řešením pro vaše potřeby jednodušší alternativní fond podle § 15 ZISIF. Pomůžeme vám najít správné řešení pro váš podnikatelský nápad.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u ČNB v případě samosprávného fondu je těžko odhadnutelná, obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců, takže doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu. U nesamosprávného fondu je proces mnohem rychlejší a záleží především na flexibilitě spolupracující investiční společnosti.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

První transformace fondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond

Poskytovali jsme právní pomoc při historicky první transformaci minifondu podle § 15 ZISIF na regulovaný samosprávný investiční fond. Tomáš Provazník a Jan Zuska, zakladatelé společnosti Evermore Capital Management, a.s., doplňují: "Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV)."

Náš tým pro SICAV

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

SICAV prakticky

SICAV prakticky

V posledních letech je možné nejen v odborných článcích zaměřených na investice, ale čím dál častěji i v běžných českých mediích narazit na pojem SICAV nebo název akciová společnost s proměnným základním kapitálem. V tomto článku si vysvětlíme, co se těmito pojmy rozumí a jak takový SICAV funguje.

Pomohli jsme založit český SICAV

Advokátní kancelář KLB Legal poskytovala poradenství společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. při vytvoření investičního fondu pro kvalifikované investory ve formě akciové společnosti s variabilním kapitálem (SICAV) a vzniku...

Kontakt pro SICAV

Napište nám