Investiční fondy

Strukturujeme investiční fondy, zakládáme je, propojujeme zakladatele s investičními společnostmi. Poradíme s vhodným typem fondu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Investiční fond slouží ke společnému investování více investorům s cílem zhodnocení jejich investice. Investiční fondy mohou mít různou podobu, která je České republice upravena zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Podle typu investičního fondu pak buď potřebují licenci ČNB nebo je stačí pouze zaregistrovat.

Základní členění je na fondy kvalifikovaných investorů (určené jen profesionálním investorům nebo investorům s minimální investicí 1 mil. Kč) a fondy kolektivního investování (určené i pro retailové investory). Investiční fond může obhospodařovat svůj majetek samostatně (samosprávný investiční fond) nebo může jeho obhospodařování svěřit investiční společnosti. Investiční fondy mohou mít různé právní formy – mohou být podílovým fondem bez právní subjektivity, právnickou osobou podle zákona o obchodních korporacích nebo svěřenským fondem. Velmi oblíbený je SICAV, tedy akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Tuto zvláštní formu akciové společnosti mohou mít pouze investiční fondy.

Pro koho, v čem mi pomůže a proč to mám chtít?

Je určena pro ty, kteří chtějí aktivně spravovat a zhodnocovat investice jiných investorů a zároveň se nechcete omezit jen na omezený okruh svých přátel a rodiny. Zajímavé je také 5 % zdanění zisku u investičních fondů při splnění daných kritérií.

Jaký servis v této oblasti poskytujeme?

Nejprve společně probereme váš byznys plán a vybereme vhodný typ investičního fondu. Pokud se rozhodnete pro samosprávný investiční fond, provedeme vás celým licenčním řízení až po udělení požadovaného povolení, připravíme strukturu žádosti s přílohami včetně potřebné dokumentace (těžiště tvoří podklady k vedoucím osobám a vnitřní předpisy apod.) a pomůžeme vám sestavit precizní byznys plán. Po zkompletování podkladů je celý balík dokumentů v rámci žádosti odeslán ČNB, která si dokumentaci projde a zpravidla zašle několik výzev k odstranění nedostatků. V návaznosti na vyřešení posledních připomínek je žádost schválena a nabytím právní moci můžete začít s nabízením investičního fondu investorům a s investiční činností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný investiční fond, připravíme společně s vámi strukturovanou prezentaci vašeho záměru a oslovíme s ní několik investičních společností, se kterými spolupracujeme nebo které si sami určíte, a sesbíráme jejich nabídky. Následně vám pomůžeme vybrat vhodnou investiční společnost, a především vám budeme pomáhat s vhodným smluvním nastavením a přípravou statutu.

Jak to bude probíhat?

Na úvodní konzultaci, která je zdarma, probereme detailně vaše plány a businessové představy, a v návaznosti na to navrhneme další postup včetně časového harmonogramu a konkrétní cenové nabídky. Zakládáme si na osobním přístupu, přičemž pro účely práce na vašem projektu alokujeme kapacity jednoho z partnerů advokátní kanceláře a jeho týmu.

Co k tomu budete potřebovat?

Klíčové pro vás bude volba vhodného druhu investičního fondu – nejprve si musíte rozhodnout, zda bude váš investiční fond samosprávný či nikoliv a zda bude určen jen kvalifikovaným investorům nebo i retailu. Pro samosprávný fond budete potřebovat licenci ČNB a musíte především prokázat, že máte minimálně dvě vedoucí osoby s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi. Pokud nechcete pro váš samosprávný fond budovat celý back-office systém, budete potřebovat také smlouvu o zajištění administrace s investiční společností.

Pokud se rozhodnete pro nesamosprávný fond, je pro vás klíčové domluvit se s vhodnou investiční společností, která pro vás fond založí a bude obhospodařovat.

Ne u všech projektů je vhodné zakládat investiční fond, někdy se ukáže jako vhodnějším řešením pro vaše potřeby alternativní fond podle § 15 ZISIF nebo úplně jiné nastavení. Pomůžeme vám najít správné řešení pro váš podnikatelský nápad.

Jak dlouho to bude trvat?

Doba licenčních řízení u ČNB v případě samosprávného fondu je těžko odhadnutelná, obyčejně se jedná o minimálně 12 měsíců, takže doporučujeme s přípravami začít včas před plánovým spuštěním projektu. U nesamosprávného fondu je proces mnohem rychlejší a záleží především na flexibilitě spolupracující investiční společnosti.

Referenční projekty

Získání licence samosprávného investičního fondu

Podíleli jsme se na vzniku jednoho z prvních samosprávných investičních fondů, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Fond je od začátku oprávněn přesáhnout rozhodný limit, bylo tedy potřebné zajistit robustnější personální a organizační kapacity. Fond má v současné době ve správě více než 1 miliardu EUR.

Rozšíření licence investiční společnosti

Pravidelně pomáháme investičním společnostem rozšířit své služby. Máme zkušenosti s rozšířením licence o oblast investičních služeb (např. možnost poskytovat individuální portfolio management, ale i další služby). Pracovali jsme na získání povolení k možnosti přesáhnout rozhodný limit, kdy se investiční společnost stává tzv. nadlimitní, velkou. Při práci na těchto projektech využíváme praktické zkušenosti se správným nastavením fungování společnosti, ale také např. s AML a reportingem. Komunikujeme s jednotlivými pracovníky a týmy tak, aby byla celá společnost na nové služby včas a řádně připravena.

Získání licence investiční společnosti

Máme zkušenosti se získáním licence investiční společnosti. Obvykle začínáme se získáním licence podlimitní (tj. menší) investiční společnosti, kterou je posléze možné rozšiřovat. Zaměřujeme se na správné vnitřní nastavení včetně IT a outsourcingu. Využíváme letitých zkušeností nejen s licenčními řízeními, ale také s compliance. Snažíme se o funkční a zároveň efektivní nastavení, které bude společnosti poskytovat velký prostor k dalšímu růstu.

Příprava nesamosprávného fondu

V řadě případů jsme poskytli právní poradenství při přípravě nesamosprávného fondu, typicky ve formě SICAV. V rámci našich právních porad pomáháme jednak s nastavením samotného fondu a jeho fungování, ale i se správným nastavením spolupráce se třetími stranami - obhospodařovatelem, administrátorem a dalšími zúčastněnými osobami. Námi realizované transakce zahrnují fondy s konzervativní investiční strategií, ale i fondy specializované a netradiční - zaměřené na historická auta, energetiku, drahé kovy či nemovitosti, využívající algoritmické obchodování či podporující rozvoj blockchainových technologií. Mezi fondy, kterým jsme poskytli asistenci, patří i LitFin SICAV a.s., jehož unikátní investiční strategie je zacílena na podporu práv spotřebitelů a financování soudních sporů.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

První transformace fondu podle § 15 ZISIF na licencovaný samosprávný investiční fond

Poskytovali jsme právní pomoc při historicky první transformaci minifondu podle § 15 ZISIF na regulovaný samosprávný investiční fond. Tomáš Provazník a Jan Zuska, zakladatelé společnosti Evermore Capital Management, a.s., doplňují: "Po předchozích dobrých zkušenostech pro nás byl tým KLB Legal jasnou volbou. Jsme skutečně velmi rádi, že se nám jako prvním společně podařilo dokončit transformaci z minifondu dle §15 ZISIF na fond kvalifikovaných investorů (SICAV)."

Náš tým pro Investiční fondy

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Schválení novely § 15 ZISIF se blíží, co přinese?

Prvního července 2024 vstoupí v účinnost novela ZISIF[1], která s sebou přináší mimo jiné novelizaci známého paragrafu 15[2]. Jaké změny minifondy čekají a o jak zásadní zpřísnění regulace ve skutečnosti jde? Odpovědi přinášíme v tomto článku....

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Samosprávný investiční fond z pohledu právní praxe

Úprava samosprávného investičního fondu je součástí našeho právního řádu již od roku 2013, stala se jí přijetím zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

Kontakt pro Investiční fondy

Napište nám