Prospekt

Na základě analýzy vašich konkrétních ekonomických a obchodních potřeb se postaráme o přípravu prospektu cenných papírů a provedeme vás řízením před ČNB. Věnujeme se všem kategoriím cenných papírů.

Kontaktujte násVíce informací

Co to je?

Prospekt je informační dokument, který se připravuje při veřejném nabízení cenných papírů. Často je zpracováván pro dluhopisové nebo akciové emise – výjimkou však nejsou ale například ani investiční certifikáty nebo například warranty. Oproti samotným emisním podmínkám uvádí detailně nejrůznější údaje o emitentovi i o samotných cenných papírech a právech s nimi spojenými. Cílem prospektu je umožnit investorům náležitě zhodnotit nejrůznější aspekty nabízených cenných papírů, a to včetně finančních výsledků emitenta či možných rizikových faktorů. Kontrolu prospektu provádí Česká národní banka, bez jejíhož schválení nemůže být zveřejněn.

 Pro koho, v čem mi to pomůže a proč to mám chtít?

Prospekt se zásadně připravuje v situaci, kdy má být emise cenných papírů nabízena veřejně. Z tohoto pravidla existuje několik výjimek – jednak se bez prospektu obejde tzv. „podlimitní“ emise, tj. jsou-li cenné papíry vydávány za protiplnění nižší než  1 000 000  EUR. Další výjimka se týká emisí, které jsou vyhrazeny výhradě kvalifikovaným investorům, případně pouze minimálnímu počtu investorů retailových. Prospekt také nemusí zpracovat investiční fondy při nabízení svých podílových listů nebo investičních akcií.

Jaký servis v této oblasti poskytujete?

Poskytujeme kompletní právní servis spojený s přípravou prospektové emise cenných papírů, ať už se má jednat o emisí akcií, dluhopisů nebo jiných instrumentů. Podle vašeho zadání a základních parametrů emise zpracujeme prospekt a zajistíme jeho schválení u České národní banky. Rádi Vám případně zajistíme též právní servis spojený s přijetím akcií či dluhopisů k obchodování na regulovaném trhu nebo mnohostranném obchodním systému, jako je například trh START. Před samotným zahájením nabízení cenných papírů pro vás u Centrálního depozitáře cenných papírů zajistíme přidělení nezbytných identifikátorů emitenta LEI (Legal Entity Identifier) a identifikátoru konkrétní emise ISIN (International Securities Identification Number). Jako advokátní kancelář bohužel nemůžeme zajistit samotnou distribuci – tu můžete provádět vlastními silami nebo ve spolupráci s licencovaným obchodníkem s cennými papíry. Samozřejmostí však je právní poradenství ohledně možností marketingové komunikace s investory.

Jak to bude probíhat?

Během úvodních konzultací probereme jednotlivé parametry emise a předpokládaný časový harmonogram práce. V případě potřeby přizveme i spolupracující finanční analytiky, kteří vám pomohou se správným nastavením transakce. Zakládáme si na osobním přístupu, a proto na váš projekt alokujeme kapacity jednoho z partnerů advokátní kanceláře a jeho týmu. Prospekt musí obsahovat celou řadu informací o emitentovi včetně množství finančních údajů. Budeme proto v kontaktu primárně s vaším CFO, vaše vstupy zpracujeme, společně vyladíme text prospektu a zajistíme jeho schválení Českou národní bankou. V případě, že by daný cenný papír měl být přijat k veřejnému obchodování, zajistíme současně též jeho kotaci a související korporátní změny.

Co od vás budeme potřebovat?

V první řadě byste měli mít jasný obchodní plán, představu o základních údajích o emisi, marketingový záměr a promyšlenou cestu distribuce. Na obsah prospektu jsou kladeny mnohé obsahové nároky – z vaší strany proto potřebovat podklady nezbytné pro detailní popis vašeho podnikání, trendů v odvětví, rizik spojenými s činností emitenta, významné kontrakty a v neposlední řadě auditované účetní údaje.

Jak dlouho to bude trvat?

Příprava prospektové emise zpravidla zabere cca 4 měsíce. Má-li být emise cenných papírů veřejně obchodována, je třeba počítat s aspoň 6 měsíci, a to zejména u emitentů, kteří doposud žádný veřejně obchodovaný instrument nevydali.

Aktualizace prospektu

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Kdy musím aktualizovat prospekt?

Povinnost aktualizovat prospekt cenných papírů vzniká tehdy, pokud po skončení jeho platnosti stále má probíhat veřejná nabídka, tedy zjednodušeně aktivní oslovování investorů s nabídkou investice, mezi něž se počítá i například informace o možnosti koupit cenné papíry na webových stránkách emitenta. Stejně tak je nutné mít platný prospekt v případě, že emitent bude notifikovat vydání nových emisí v rámci nabídkového programu.

Aktualizace prospektu naopak není nutná, pokud již veřejná nabídka proběhla (například v rámci jednorázové veřejné nabídky akcií v rámci IPO – Initial Public Offering nebo při upsání všech dluhopisů) a nadále probíhat nebude.

Co aktualizace obnáší?

V závislosti na typu prospektu a struktuře emitenta budou regulátora zajímat aktuální auditované účetní údaje entity včetně reflexe hospodářského výsledku a dále je nutná revize zejména kapitol prospektu týkajících se popisu podnikání, aktuálních trendů v odvětví, rizik týkajících se cenných papírů a samotného emitenta. Pokud se v mezidobí od posledního schválení udála jakákoli změna na korporátní úrovni, významná událost, spustil se nový projekt nebo emitent provedl významnou investici, je samozřejmě nutné takové novinky náležitě popsat a doplnit do textu.

Jak dlouho aktualizace trvá?

Jedná se zpravidla o méně náročný proces než při schvalování nového prospektu, protože ČNB již vychází z jednou schváleného textu, ale i tak doporučujeme nenechat proces na poslední chvíli, abyste nemuseli dočasně pozastavovat veřejnou nabídku. Samotný audit účetních údajů trvá nějakou dobu a totéž platí o finalizaci všech revidovaných částí prospektu, protože vždy se dají očekávat připomínky ze strany ČNB, které musí být dostatečně vypořádány před opětovným schválením.

Referenční projekty

10 let spolupráce na dluhopisovém financování s WOOD & Company

Společně s naším klientem WOOD & Company se již 10 let specializujeme na dluhopisové financování. Společně jsme za tuto dobu realizovali více než 30 projektů s celkovou upsanou hodnotou přes 5,5 miliardy Kč. Do portfolia vydaných dluhopisů patří emise privátní i s prospektem, krátkodobé i dlouhodobé. Díky tomu jsme umožnili prověřeným emitentům financovat zajímavé projekty a současně investorům nabídnout zajímavý výnos a přiměřenou míru rizika. WOOD & Company je přední obchodník s cennými papíry s primárním zaměřením na oblast střední a východní Evropy.

Příprava dluhopisového programu pro finanční instituce

Pomáhali jsme finančním institucím různých druhů s přípravou dluhopisového programu a prospektu. Následně jsme poskytovali právní pomoc při vytváření jednotlivých emisí dluhopisů. Dluhopisy byly vydávány investičními společnostmi a fondy, v rámci pojišťovacích skupin či na úrovni obchodníků s cennými papíry. Pracujeme v kooperaci s konkrétní finanční institucí i s jejími poradci tak, aby celý proces probíhal hladce a rychle.

Zapojení investorů do koupě sbírky plakátů Alfonse Muchy

Poskytli jsme poradenství při koupit tzv. Lendlovy sbírky děl Alfonse Muchy. Následně jsme vytvořili investiční certifikáty, které umožnily široké veřejnosti podílet se na sbírce již od 1,- Kč. Součástí transakce bylo i vytvoření prospektu retailových investičních certifikátů, který byl schválen Českou národní bankou.

Největší IPO v dějinách Kazachstánu

Poskytovali jsme právní poradenství mezinárodnímu koordinátorovi největšího primárního úpisu akcií (IPO) v dějinách Kazachstánu. Na burzu byl přijat ropný a plynárenský gigant KazMunayGas (KMG), největší kazašský státní podnik. Celkový objem IPO dosáhl objemu 330 milionů USD.

Vytvoření prvního českého SPAC a akvizice Footshop

Poskytovali jsme dlouhodobé právní poradenství při vzniku historicky prvního SPAC ve střední a východní Evropě, jeho vstupu na burzu i při úspěšné akvizici luxuního retailera obuvi - společnosti Footshop. SPAC je jedním ze způsobů, jak zrychleně přijmout společnost k burzovnímu obchodování. Součástí projektu byl prospekt akcií a warrantů, který úspěšně prošel schvalovacím procesem České národní banky. Souběžně probíhaly práce na přijetí společnosti na Burzu cenných papírů Praha a.s. V rámci akvizice jsme poté poskytovali pomoc s provedením due diliegence, asistovali při vyjednávání podmínek a zajistili korporátní schválení.

Primární (IPO) a sekundární (SPO) veřejná nabídka akcií Pilulka Lékárny a.s.

Poskytovali jsme kompletní právní poradenství při vstupu společnosti Pilulka Lékárny a.s. na trh START Burzy cenných papírů Praha a.s. Následně jsme společnosti Pilulka pomáhali i při sekundární veřejné nabídce, kdy byla dále zvýšena její tržní kapitalizace. Při obou transakcích naše kancelář prováděla due diligence, připravovala prospekt akcií a zastupovala společnost u České národní banky i pražské burzy.

Náš tým pro Prospekt

JUDr. David Kuboň

JUDr. David Kuboň

Řídící partner

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Mgr. Vojtěch Láska, LL.M.

Zakládající partner

Mgr. Veronika Civínová

Mgr. Veronika Civínová

Vedoucí advokátka

Související články

Aktualizace prospektu cenných papírů

Aktualizace prospektu cenných papírů

Pravomocným rozhodnutím České národní banky o schválení prospektu cenných papírů ještě projekt zdaleka nekončí. V případě prospektu dluhopisového programu (případně nabídkového programu investičních certifikátů) je nutné notifikovat jednotlivé emise v rámci programu a vzhledem k tomu, že platnost prospektů je pouze jeden rok od data pravomocného schválení, může se vás týkat i povinnost aktualizace.

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Stanovisko ČNB o sčítání emisí pro účely veřejné nabídky u více emitentů z jednoho podnikatelského seskupení

Sektor investičních služeb je rozsáhle regulovanou oblastí finančního trhu. Vztahy subjektů činných v tomto sektoru, typicky emitentů cenných papíru a investorů, podléhají dohledu České národní banky a musí se řídit nejen vnitrostátními právními předpisy, ale i legislativou Evropské unie. Jedním z příkladu takové unijní normy je nařízení o prospektu, jehož ustanoveními se zabývá Česká národní banka ve svém stanovisku ze dne 11. 9. 2023 o sčítání emisí více emitentů z jednoho podnikatelského uskupení.

Kontakt pro Prospekt

Napište nám