Lesk a bída českého blockchainového světa – XIXOIO

4. 1. 2023

Česká kryptoburza XIXOIO na kolenou?

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) prováděli ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 realizaci úkonů trestního řízení, které se týkaly činnosti obchodní společnosti nabízející „tokenizaci“ firem. Není tajemstvím, že touto společností byla mediálně známá společnost XIXIOIO a.s. Tato společnost budovala burzu pro prodej tokenů vydávaných třetími subjekty. Podle dostupných informací prodejem svého tokenu XIX vybrala od investorů 548 milionů korun. Počet „tokenholderů“ podle webu xixout.com činí 3265.
V rámci úkonů trestního řízení došlo k zadržení dvou fyzických osob a rovněž bylo provedeno sedm domovních prohlídek a čtyři prohlídky jiných prostor a pozemků (kanceláří, vozidel). Kriminalisté NCOZ zároveň zajistili důkazní materiál v podobě listinných materiálů a digitálních dat. Dále byly zajištěny dvě osobní motorová vozidla, rodinný dům a další hodnotné věci jako výnos z trestné činnosti. Ve věci Policie ČR zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažných zločinů podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti. Dne 30. listopadu 2022 byly obě fyzické osoby propuštěny ze zadržení. Ve věci doposud není zahájeno trestní stíhání.

Co je to XIXOIO?

Projekt XIXOIO působil v rámci intenzivní marketingové kampaně jako zázračný vizionářský fintech projekt, budovaný na bázi blockchainové technologie. Slovy zakladatele: Tokenizace není jen moderní způsob získávání kapitálu. Tokenizace je o vašem firemním digitálním tokenu. Firemní token vás vede na nový trh podobně, jako kdysi webová adresa. Před 30 lety šly firmy na internet. Dnes jdou na blockchain.“
Cílem projektu bylo takzvaně tokenizovat aktiva, tedy prodávat podkladové aktivum (primárně prodej podílů na zisku tokenizovaných společností nebo některých jejich projektů) společnosti a podnikatelské projekty) zájemcům z řad veřejnosti prostřednictvím úpisu digitálního tokenu. XIXIOIO několik projektů následně tokenizovalo – například firma A11 prodala 95 „tokenholderům“ tokeny nazvané A11X v hodnotě 3,07 milionu korun s příslibem 25procentního podílu na provozním zisku EBITDA. Investorům měl být rovněž vyplácen roční úrok 6,5 procenta z nominální hodnoty tokenů, a to po dobu 42 měsíců.
Projekt XIXOIO od začátku svého působení v roce 2018 velmi složitě hledal obchodní model, kterým by se dostal k zisku a přidané hodnotě pro „tokenholdery“. Na počátku zakladatelé XIXOIO hovořili o tom, že vytváří krypto-bankovní ekosystém, následně změnili rétoriku a z ekosystému se stala „burza“, která však burzou v pravém slova smyslu nebyla – chybělo jí to nejdůležitější – aby si uživatelé mohli prodávat bez omezení tokeny mezi sebou.

Blockchain, kryptoměny a dohled státních orgánů

Pro porozumění celému případu je dobré si v základu vysvětlit, co je blockchain, co jsou kryptoměny a jak jsou regulovány. Blockchainem se rozumí decentralizovaná distribuovaná databáze, do níž můžeme zapisovat data pouze na základě konsensu uživatelů této databáze a jejíž datové zápisy se v rámci interakce těchto uživatelů stále rozšiřují, přičemž v kombinaci s velice složitou kryptografií (šifrováním) je pak tato databáze chráněna před neoprávněnými zásahy zvenčí i zevnitř. Blockchain jako technologické řešení pak využívají jednotlivá kryptoaktiva – to mohou být kryptoměny, NFT tokeny, užitné tokeny atd. Co je však z právního pohledu nejdůležitější, zatím u nás nejsou kryptoaktiva, ani jejich nabídka nijak regulovány. Nabízet je tedy může kdokoliv, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Robustnější regulace se chystá až v příštích letech, a to v souvislosti s nařízením Evropské unie o trzích s kryptoaktivy (tzv. nařízení MiCA).

Opravdu se jedná o letadlo?

Situace není tak jednoduchá, jak se může zdát po zveřejnění tiskové zprávy PČR.
Společnost XIXOIO nikdy závazně neslibovala kupujícím tokenů XIX zhodnocení, systém nemá zavedený fungující sekundární trh, obchodní podmínky jsou sice silně nevýhodné pro klienta – posuďte ostatně např. čl. 6.8. písm. a) produktových podmínek tokenu XIX: „Nevyplacení Podílu na zisku XIXOIO na základě žádného Smluvního dokumentu nepřebírá povinnost počínat si tak, aby byl jakýkoli zisk či jiné vlastní zdroje XIXOIO rozdělen(y) vlastníkům Tokenů XIX jako Podíl na zisku již jen z toho důvodu, že to právní předpisy či finanční situace XIXOIO umožňují. XIXOIO je oprávněno kumulovat a dále reinvestovat zisk za účelem rozvoje svého podnikání. Rozhodnutí ohledně dalšího směřování růstu a využití zisku XIXOIO náleží výhradně valné hromadě XIXOIO.“ Ale klient úpisem tokenu s těmito podmínkami souhlasil. S tokenem nebyla spojena žádná práva související s ovládáním projektu nebo s právem na vyplacení zisku či úroku, jak je běžné u standardních investičních nástrojů finančního trhu (akcií, dluhopisů apod.).
Nicméně, na základě nevýhodných podmínek nelze bez dalšího uzavřít, že se jedná o letadlo a společnost směřuje k zániku. Jistě, je tu zásah PČR pro podezření trestného činu podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, byly obstarány důkazní prostředky a zajištěny výnosy z trestné činnosti, ale jak sama tisková zpráva Policie uvádí, ve věci doposud není zahájeno trestní stíhání.
Není pochyb o tom, že podmínky jsou v rozporu s pravidly spotřebitelského práva, jsou silně nevýhodné a je možné, že smlouvy jsou stiženy absolutní neplatností. Nicméně projekt nepodléhá dohledu České národní banky ani jiného dohledového orgánu a zatím není zřejmé, zda se Policii podaří zajistit dostatek podkladů, aby bylo možné pokračovat v trestním stíhání. V neposlední řadě, token XIX nemá stanovenou splatnost a pokud je nám známo, XIXOIO nemá závazky po splatnosti, které by umožnily iniciovat insolvenční řízení. Proto nelze bez dalšího zvolit standardní postup u Ponziho schémat (Growing Way, J.O. Investments), kde investoři iniciují insolvenční řízení a domáhají se svých pohledávek v režimu insolvenčního zákona.

Jsem investor – jak postupovat dále?

Nepředpokládáme, že by společnosti XIXOIO v tuto chvíli reagovala na výzvy investorů k vyplacení prostředků. Naším doporučením je koordinovat postup s ostatními investory a domáhat se nároků společným postupem, ideálně v zastoupení zkušenými poradci. Jako kancelář dlouhodobě působící na finančním trhu, se zkušenostmi v oblasti fintech a zastupující poškozené investory věříme, že můžeme být nápomocní a za tímto účelem sdružujeme poškozené investory.
V současné době dění okolo společnosti XIXOIO podrobně sledujeme a připravujeme se na případné trestní řízení. Pokud by došlo k trestnímu stíhání a obvinění společnosti XIXOIO nebo s ní spojených osob, očekáváme, že řízení bude časově náročné a vzhledem k velkému počtu poškozených budou následně jmenováni společní zmocněnci poškozených. Naším cílem v případném trestním řízení bude stát se společným zmocněncem poškozených. Výhodou by bylo, že některé prostředky společnosti byly v rámci úkonů trestního řízení zajištěny Policií ČR a je zde tedy vyšší šance, že se poškození investoři domůžou alespoň části svých vložených financí. Není ovšem jisté, že k trestnímu stíhání dojde, proto budeme zastupovat investory i v soukromoprávním řízení a pokud to bude možné a vhodné, tak i v případném řízení insolvenčním.

Související články

O kauze WCA International

O kauze WCA International

Společnost WCA International s.r.o. („společnost WCA“) podle všeho není nadále schopna plnit své závazky. Od srpna letošního roku se proti ní vede téměř 20 exekucí.

Procesní specifika Squeeze-outu

Procesní specifika Squeeze-outu

Squeeze – out, zákonem označovaný jako nucený přechod účastnických cenných papírů, je proces vytěsnění minoritních akcionářů, jež může iniciovat tzv. hlavní akcionář. Hlavním akcionářem se v české právní úpravě rozumí vlastník alespoň 90% jmenovité hodnoty...