Dluhopisové platformy: Co je a není legální při prodeji dluhopisů?

16. 7. 2019

Firemní dluhopisy jsou významným zdrojem firemního financování a zároveň vyhledávanou investicí. Nabídka a poptávka se často střetává online v prostředí tzv. dluhopisových platforem. Jaké činnosti mohou takové platformy poskytovat na základě živnosti? Kdy je potřeba licence? A jaký dopad to má na emitenty?

Jak to funguje?

Dluhopisové platformy jsou vlastně inzertní servery pro korporátní dluhopisy. Emitentům pomáhají dát o jejich emisi vědět, investoři se díky nim mohou lépe orientovat v nabídce. Za tuto činnost si pak platformy účtují poplatky.

I když některé znaky jsou pro všechny platformy stejné (třeba to, že fungují online), není platforma jako platforma. Zatímco některé jsou opravdu čistou inzercí, jiné zastávají aktivnější roli a pomáhají dluhopisy distribuovat.

Aby vnesla do problematiky dluhopisových platforem jasno, vydala ČNB oficiální odpověď na otázku, kdy jsou povinny získat licenci.

S licencí, nebo bez licence?

Musí tedy každá dluhopisová platforma získat licenci? Ne, nemusí.
Které platformy se obejdou bez licence? Ty, které neposkytují investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Které platformy naopak musí získat licenci ČNB? Všechny ty, které poskytují investiční služby dle ZPKT.

Co je poskytování investičních služeb?

Mezi investiční služby, které dluhopisové platformy poskytují, může patřit zejména:

  1. Brokerská činnost
  2. Investiční poradenství
  3. Distribuce dluhopisů pro emitenty

Brokerská činnost

Neboli přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Dluhopisová platforma v takovém případě funguje jako zprostředkovatel mezi nakupujícím a prodávajícím.

Investor podá prostřednictvím platformy pokyn k nákupu (či prodeji) dluhopisu a platforma tuto vůli investora předá emitentovi – a to i když takový proces probíhá automatizovaně (!).

Pokyn může mít různé formy (např. smlouvu nebo příkaz) důležitý je ale jeho obsah, tedy vůle investora.

Co JE brokerská činnost

Příklad č. 1

Investor v rámci platformy vyplní objednávkový formulář (investor podal pokyn), prostřednictvím něj pak zaměstnanec dluhopisové platformy připraví smlouvu o úpisu dluhopisů a zprostředkuje uzavření smlouvy mezi investorem a emitentem (vůle investora je předána emitentovi).

Příklad č. 2

Investor v rámci platformy vyplní formulář s počtem a cenou objednávaných dluhopisů (investor podal pokyn). Formulář je systémem automaticky odeslán přímo emitentovi (vůle investora je předána emitentovi). Samotné uzavření smlouvy už si zařizuje emitent sám.

Co NENÍ brokerská činnost

Příklad č. 1

Kontaktní formulář, který je primárně reklamou pro emitenta. Dluhopisová platforma poskytuje investorovi pouze kontakt na emitenta.

ČNB zdůrazňuje, že každý případ bude posuzovat individuálně podle kontextu. Důležitá bude jednak samotná forma jednání (zda se jedná o smlouvu atd.) a také to, jestli platforma funguje spíše aktivně či pouze pasivně předává informace. V tomto světle se například budou hodnotit online chatovací nástroje a podobné funkcionality, které mohou a nemusí naplnit znaky investičních služeb.

Investiční poradenství

Investiční poradenství by se jednoduše dalo popsat jako rady či nabídky dluhopisů „na míru“. Základními rysy tedy jsou: konkrétní dluhopis je nabízen konkrétnímu investorovi a je mu prezentován jako pro něj vhodný.

Poskytovatel investičního poradenství nejprve sbírá informace o investorovi, poté je analyzuje a na jejich základě mu nabízí investiční příležitosti.

Co JE investiční poradenství

Příklad č. 1

Dluhopisová platforma sbírá informace o předchozích nákupech investora či o jeho zájmu o nákup (konkrétní investor). V návaznosti na to investorovi zasílá nabídky dluhopisů (konkrétní dluhopis), které pro něj mohou být vhodné (prezentován jako pro něj vhodný).

Co NENÍ investiční poradenství

Příklad č. 1

Dluhopisová platforma umožňuje třídit dluhopisy podle objektivních kritérií.

S ohledem na konkrétní situaci bude ČNB posuzovat chatovací okna a další interaktivní komunikaci s investory. Ta totiž může a nemusí naplnit charakteristiky investičního poradenství.

Distribuce dluhopisů pro emitenty

Aneb umísťování investičních nástrojů. Dluhopisová platforma v takovém případě poskytuje servis emitentům: pomáhá nalézt investory do jejich dluhopisů. Za tuto činnost pak platforma dostává odměnu.

Důležitými prvky jsou právní vztah s emitentem, jehož obsahem je úhrada odměny (performance fee navázané na objem) pouze při nalezení investorů, s nimiž je platforma v kontaktu.

Co JE umísťování investičních nástrojů

Příklad č. 1

Platforma vyhledává investory (nalezení investorů), s nimiž uzavírá jménem emitenta smlouvy o úpisu (kontakt). Podle upsaného objemu poté získává odměnu (vztah s emitentem, úhrada odměny).

Příklad č. 2

Dluhopisová platforma poskytuje investorům sérii služeb (inzerce, odpovídání na dotazy, třídění dluhopisů dle parametrů) (kontakt), které motivují zájemce o úpis dluhopisu (nalezení investorů). Podle upsaného objemu poté získává odměnu (vztah s emitentem, úhrada odměny).

Co NENÍ umísťování investičních nástrojů

Příklad č. 1

Pouhá inzerce za fixní odměnu.

Jaký je dopad na emitenty?

Ač emitenti neodpovídají za to, že dluhopisová platforma poskytuje investiční služby „načerno“, existuje zde zásadní reputační riziko. Zejména v případě, že platforma s investory sama komunikuje a uzavírá smlouvy o úpisu, může vrhnout její pozdější potrestání špatné světlo na celou emisi.

Pokud se navíc platforma angažuje v investičním poradenství a investorovi nákup doporučila, vznikají zásadní pochybnosti nejen o provedené investici, ale i o důvěryhodnosti emitenta.

Proto je vhodné si před využitím služeb dluhopisových platforem ověřit, že nejde o ilegální podnik.

Jak získání licence probíhá?

Dluhopisové platformy mohou poskytovat investiční služby pouze na základě povolení ČNB.

Historicky by k výše popsaným činnostem mohla postačit jednodušší licence investičního zprostředkovatele. Po provedených novelách ZPKT je ovšem investičním zprostředkovatelům zakázáno většinu korporátních dluhopisů distribuovat.

Správnou cestou je proto licence tzv. malého obchodníka s cennými papíry. „Malý obchodník“ má povolení k poskytování pouze těch investičních služeb, které reálně potřebuje – v tomto případě zejména investiční služby přijetí a předání pokynu či investičního poradenství.

Náročnost licenčního řízení je poměrně individuální a závisí na tom, které služby chce platforma poskytovat, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Základem je v každém případě ujasnit si jak komunikaci se zákazníky, tak interní fungování.

Jaké jsou sankce za porušení?

Porušování ZPKT může mít za následek sankční řízení před ČNB a uložení trestu. Pokuta může v takovém případě dosáhnout až 150 milionů Kč, 10 % celkového ročního obratu či dvojnásobku neoprávněného prospěchu, který byl nekalým podnikáním získán. Dále je možné uložit zákaz činnosti až na 5 let.

Právní poradenství v oblasti finančních služeb patří mezi naše Specializace. Chystáte se provozovat nebo provozujete dluhopisovou platformu? Jste emitent a nevíte si rady s legálními možnostmi distribuce? Nebojte se na nás obrátit!

Související články

Licence od ČNB

Licence od ČNB

Podnikání na finančním trhu podléhá přísné regulaci na celoevropské úrovni, jejíž hlavním cílem je ochrana investorů. Výkon mnoha činností je podmíněn udělením licence ze strany regulátora, kterým je u nás Česká národní banka. Samotné licenční řízení je pak náročný...

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Aktualita k trhu s nevýkonnými úvěry

Dne 26. ledna 2024 byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Nyní tento návrh zákona putuje do Senátu a při hladkém průběhu můžeme očekávat jeho účinnost od 1. července 2024. Zákon transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady...

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

DLOUHODOBÝ INVESTIČNÍ PRODUKT (DIP) PŘIJAT: Co to znamená?

Nový rok 2024 představil nový produkt III. penzijního pilíře: dlouhodobý investiční produkt. Jde o nový státem podporovaný nástroj, který umožní čerpání daňových výhod investorům, kteří se na kapitálových trzích zajišťují na stáří. O DIPu jsme na našem webu psali již...

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Daňové novinky v oblasti ESOPů

Zdanění zaměstnaneckých podílů a opcí v obchodních korporacích („ESOP“) v České republice podstupuje významné změny, které se odvíjejí od novelizace zákona č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů („ZDP“). Volání nejen start-upů tak bylo vyslyšeno, byť s...

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

Nové povinnosti pro emitenty podlimitních dluhopisů

S Novým rokem nabyla účinnosti novela, která přinesla změny v hned několika zákonech v oblasti finančního trhu. Mezi ně patří například zavedení alternativního účastnického fondu nebo dlouhodobého investičního produktu (DIP), o kterém jsme již psali...